Trombotické centrum

Trombotické centrum (TC) bylo zřízeno v roce 2002. Od 1.1.2004 má statut odborného centra VFN. Organizačně je Trombotické centrum v současné době jedním z pracovišť, které je začleněno do Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze. Nyní má TC 3 odborné ambulance, z toho dvě vybavené ultrazvukovou diagnostikou hluboké žilní trombózy. Součástí vybavení ambulancí je i několik typů POCT systémů (INR, APTT, D dim.). Nedílnou součástí pracoviště pro diagnostiku pacientů jsou i laboratoře TC na vyšetření molekulárně-genetických testů, které jsou významné z hlediska tromboembolismu. Pracoviště má statut centra, které může tyto testy (až ve formě tzv. pětibalíčků) indikovat a zároveň jeho akreditovaná laboratoř i následně rutinně provádět. Součástí laboratorních vyšetření jsou i prováděné specializované imunochemické metody se zaměřením na trombofilní stavy. Rutinní i další specializovaná hemokoagulační vyšetření jsou prováděna v akreditované Centrální hematologické laboratoři ÚLBLD. Činnost Trombotického centra je multidisciplinární a proto zde, dle koncepce odborné společnosti ČSTH JEP, poskytují lékařské služby tito atestovaní odborníci: internista, hematolog, angiolog, pediatr a genetik.

Spádovou oblastí Trombotického centra je hl. město Praha a část Středočeského kraje, superkonziliárně působí pro celou ČR. V tomto směru je zde nyní dispensarizován zatím největší počet osob s trombofilií v porovnání s dalšími již ustanovenými Trombotickými centry v ČR. Trombotické Centrum VFN podporuje dále také celostátní aktivity České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP (spolupráce na Doporučených postupech) a mimo léčebně preventivní činnosti (se zřízenými ambulancemi interními, hematologickými, pediatrickými a genetickými) se v rámci našeho Ústavu podílí i na výuce studentů magisterského a bakalářského směru na 1. lékařské fakultě UK. Trombotické centrum dále plní mnoho úkolů v oblasti speciální konziliární a ambulantní poliklinické činnosti a výzkumu, zejména na úseku aktivní prevence tromboembolické nemoci u těhotných žen s trombofilií, poskytování poradenství při provádění antikoagulační léčby (včetně léčby novými antitrombotiky a protidestičkovými léky), detekce rezistence na aspirin, nebo clopidogrel. Věnuje se i péči o dětské pacienty s trombofilií, má genetickou poradnu pro oblast tromboembolie, provádí funkční diagnostiku se zaměřením na cévní systém (duplexní dopplerovská ultrasonografie, EKG, ABI systém na měření indexu tlaků kotník-paže).

Součástí Trombotického centra je také specializovaná Výzkumná laboratoř pro studium patologie hemostázy a stěny cévní, která slouží zejména dalšímu výzkumu v oblasti geneticky podmíněných poruch hemostázy. Tato laboratoř je aktivně zapojena do celé řady výzkumných projektů IGA MZ ČR a to jako řešitelské, nebo spoluřešitelské pracoviště s dalšími pracovišti naší fakultní nemocnice, zejména s 1. chirurgickou klinikou a Centrem pro preventivní kardiologii. Nadále se tato specializovaná laboratoř Trombotického centra aktivně podílí i na výzkumu v rámci koncepčního záměru MZ ČR a VFN: Rozvoj výzkumné organizace 64165. Výsledky činnosti Trombotického centra byly použity k vypracování několika doporučených postupů, vč. Doporučení k indikaci molekulárně genetických testů v rámci diagnostiky trombofilních stavů v žilním systému. Pracoviště je zapojeno do mezinárodního vědeckého projektu INVENT (International Network of VENous Thromboembolism Clinical Research Networks).


10.10.2023  |   jmouc  |   zpět na Trombotické centrum