Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2015 – 2020

 

Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2020

 1. Kvasnička T. Doporučené postupy pro prevenci a léčbu tromboembolických komplikací. XXVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti, BLOK: Tromboembolické komplikace u onko pacientů, 22.9.2020, Praha, on-line přenos.
 2. Kvasnička T. Management trombózy u antifosfolipidových protilátek. XV. brněnské hematologické dny, Brno, 4. – 5.11.2020, on-line přenos.
 3. Kvasnička T. Profylaxe a léčba s LMWH ve specifických situacích. Víkendové vzdělávací semináře pro PL 2020, Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP, 24.10.2020, Praha, on-line přenos.
 4. Kvasnička T, Brzežková R. APS jako trombofilní stav, Zimní revmatologické dny, Ostrava, 10.1.2020.
 5. Kvasnička T. Jak správně dávkovat enoxaparin u (velmi) obézních pacientů, Pražské hematologické dny, Praha, 22. – 23.1. 2020.
 6. Kvasnička T. Současné indikace Sulodexidu, Odborný seminář Trombotického centra VFN, Praha, 12.2.2020.
 7. Kvasnička T. APS – terapie. Jak ne…, 45. angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 13. 2.2020.
 8. Kvasnička T. Léčba a prevence rekurence TEN na pozadí kazuistik, 45. angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 14. 2.2020.
 9. Kvasnička T. CAT (Cancer-Associated Thrombosis) - stratifikace, riziko a léčba, 45. angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 14. 2.2020.
 10. Kvasnička T. Studie COMPASS v reálné klinické praxi, 45. angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 14. 2.2020.
 11. Kvasnička T. Antikoagulační terapie u recidivujícího tromboembolismu, Odborný seminář pro lékaře, ČLK, Sedlčany, 4.3.2020.
 12. Kvasnička T. Enoxaparin ve zvláštních situacích, Odborný seminář Trombotického centra, Praha, 15.4.2020.
 13. Kvasnička T. Zvláštní situace v antitrombotické léčbě a profylaxi s LMWH, webinář pro ČIS, Praha, 28.4.2020.
 14. Kvasnička T. Význam a zásady antikoagulační léčby warfarinem, e-konference.online, SVL ČLS JEP, Praha, 21.5.2020.
 15. Kvasnička T. Profylaxe a léčba s LMWH ve specifických situacích, Víkendové vzdělávací semináře pro PL 2020, Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP, Průhonice, 13.6.2020.
 16. Kvasnička T. Profylaxe a léčba s LMWH ve specifických situacích, Víkendové vzdělávací semináře pro PL 2020, Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP, Milovy, 27.6.2020.

Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2019

 1. Bílková J, K. Kettnerová, E. Čechovská, I. Malíková, T. Kvasnička, J. Kvasnička. Poruchy primární hemostázy – laboratorní stanovení, protidestičková léčba, kazuistiky. XXXI. celostátní pracovní konference laborantů a sester – Železnohorky 2019, 31.3.-2.4.2019.
 2. Bílková J, Kettnerová K, Čechovská E, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J. Otazníky optické agregometrie (LTA) I – vyšetření při různých koncentracích induktorů, SPS. XXV. Pařízkovy dny, Ostrava, 6.-8.3.2019.
 3. Kvasnička J. Akutní plicní embolie pohledem nových doporučení ESC (2019). 13. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace, Lednice, 18.-.19.10.2019.
 4. Kvasnička J. Antikoagulační léčba v roce 2019. 27. výroční sjezd ČKS, Brno, 15.5.2019.
 5. Kvasnička J. Antikoagulační terapie a její úskalí. České kardiologické dny, Hotel Pyramida, Praha, 25.11.2019.
 6. Kvasnička J. Doporučení pro prevenci TEN u hospitalizovaných pacientů. 44, angiologické dny s mezinárodní účastí. Vienna House Diplomat Prague, Praha, 28.2.-2.3.2019.
 7. Kvasnička J. Nová doporučení ASH 2018 k profylaxi ŽTE u hospitalizovaných pacientů. XXVI. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 16.-18.5. 2019.
 8. Kvasnička T, Zenáhlíková Z, Brzežková R, et al. Diagnostika a management žilního tromboembolismu (nová doporučení ASH 2018). XXVI. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, 16.-18.5.2019.
 9. Kvasnička T. Ambulantní léčba žilní trombózy – proč ji preferujeme, role DOAC a kde je ještě prostor pro warfarin. Sympozium o žilní trombóze, Kongresový sál Beseda, České Budějovice, 5.11.2019.
 10. Kvasnička T. Antikoagulační léčba, detail pacienta s warfarinizací. Odborný seminář pro klinické farmaceuty, Brno, 19.10.2019.
 11. Kvasnička T. Antikoagulační léčba, detail pacienta s warfarinizací. Odborný seminář pro klinické farmaceuty, Praha, 30.11.2019.
 12. Kvasnička T. Diagnostika a management žilního tromboembolismu (nová doporučení ASH 2018). 44. Angiologické dny, Praha, 28.2.-2.3.2019.
 13. Kvasnička T. Interpretace výsledků INR v klinické praxi (POCT INR). Odborný vzdělávací kongres SVL, Srní, 13.4.2019.
 14. Kvasnička T. Interpretace výsledků INR v klinické praxi (POCT INR). Odborný vzdělávací kongres SVL, Lednice, 4.5.2019.
 15. Kvasnička T. Interpretace výsledků INR v klinické praxi (POCT INR). Odborný vzdělávací kongres SVL, Lednice, 25.5.2019.
 16. Kvasnička T. Interpretace výsledků INR v klinické praxi (POCT INR). Odborný vzdělávací kongres SVL, Průhonice, 1.6.2019.
 17. Kvasnička T. Je v dnešní době ještě místo pro léčbu hluboké žilní trombózy a plicní embolie kumarinem? VIII. ostravské angiodny, Ostrava, 28.-29.11.2019.
 18. Kvasnička T. Kazuistika – rekurence TEN na antikoagulační terapii. 44. Angiologické dny, Praha, 28.2.–2.3.2019.
 19. Kvasnička T. Klinické sledování efektu venofarmaka Cyclo 3 Fort u pacientů s žilní insuficiencí. Odborný seminář Trombotického centra VFN a 1. LF UK, Praha, 24.4.2019.
 20. Kvasnička T. Selected aspects of the antithrombotic prophylaxis in pregnant with congenital thrombophilias and prior VTE, Women’s health issues in thrombosis and hemostasis. 26th Anniversary International Congress of Thrombosis, Athens, Řecko, 19.-22.6.2019.
 21. Kvasnička T. Perioperační péče o pacienta na antikoagulační léčbě warfarinem v ordinaci praktického lékaře. Odborný seminář SPL, Praha, 18.3.2019.
 22. Kvasnička T. PRADAXA (Dabigatran etexilát) - volba terapie u rekurence TEN, renální parametry během léčby. Odborný seminář Trombotického centra VFN a 1. LF UK, Praha, 24.4.2019.
 23. Kvasnička T. Prevence rekurence TEN – nové pohledy. Odborný seminář, Nemocnice České Budějovice, 20.2.2019.
 24. Kvasnička T. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci (TEN) u onkologicky nemocných pacientů. Seminář o žilní trombóze, Onkologická klinika VFN, Praha, 18.11.2019.
 25. Kvasnička T. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci (TEN) v graviditě. XXXVIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie, Karlova Studánka, 4.-6.12.2019.
 26. Kvasnička T. Přehled moderních antikoagulantů, Perioperační management v chirurgii, Odborný seminář, 1. chirurgická klinika VFN, Praha, 22.2.2019.
 27. Kvasnička T. Recidivující forma TEN při nedostatečně účinné antikoagulační terapii. VIII. ostravské angiodny, Ostrava, 28.-29.11.2019.
 28. Kvasnička T. Rivaroxaban – 10 let prověřená terapie TEN ve Vašich rukách, 44. Angiologické dny, Praha, 28.2.–2.3.2019.
 29. Kvasnička T. Rivaroxaban – 10 let prověřená terapie ve Vašich rukou, kardiologické sympozium, Hotel Don Giovanni, Praha, 6.6.2019.
 30. Kvasnička T. Správná interpretace testů na antikoagulační léčbu v klinické praxi. Odborný blok ČSTH ČLS JEP, XXVI. kongres České internistické společnosti, Praha, 19.11.2019.
 31. Kvasnička T. Studie SELECT-D s rivaroxabanem u pacientů s malignitou a venózním tromboembolismem. XIV. brněnské hematologické dny, Brno, 6.11.2019.
 32. Kvasnička T. Trombofilní stavy. Předatestační kurz v angiologii, Praha, 23.4.2019.
 33. Kvasnička T. VKA v současných indikacích. Odborný seminář Trombotického centra VFN a 1. LF UK, Praha, 5.6.2019.
 34. Kvasnička T. Výsledky studie Compass, Xarelto – Nová indikace, Odborný seminář, Nemocnice České Budějovice, 20.2.2019.
 35. Kvasnička T. Výsledky studie Compass, Xarelto – nová indikace. Odborný seminář Trombotického centra, Praha, 13.11.2019.
 36. Kvasnička T. Význam tromboprofylaxe u pacientů s renálním onemocněním. Seminář o žilní trombóze, Interní klinika Strahov, Praha, 13.11.2019.
 37. Syrůčková A, Kettnerová K, Kuderna J, Sedláková V, Bílková J, Kvasnička T, Kvasnička J. Vliv polymorfismu CYP2C19 na účinnost protidestičkové léčby clopidogrelem. XXVI. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 16.-18.5.2019.
 38. Syrůčková A, Kettnerová K, Kuderna J, Sedláková V, Bílková J, Kvasnička T, Kvasnička J. Vliv polymorfismu CYP2C19 na účinnost protidestičkové léčby clopidogrelem XXXI. Celostátní pracovní konference laborantů a sester – Železnohorky 2019, Seč, 31.3.-2.4.2019.
 39. Vogelová M, Šťastná S, Kvasnička T, Kvasnička J. Flebotrombóza (FT) popliteální žíly při Entrapment syndromu (PVES), XXVI. Česko‑slovenská konference o trombóze a hemostáze, Hradec Králové, 16.-18.5.2019.

Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2018

 1. Bílková J, Darebníček L. Testování aktivity krevních destiček ve vybraných transfuzních přípravcích. Trombocyty (nejen) v netransfuzních aplikacích, Lednice, hotel Galant, 4.10.2018–5.10.2018.
 2. Bílková J, Kettnerová K, Čechovská E, et al. Otazníky optické agregometrie (LTA) I – vyšetření při různých koncentracích induktorů, SPS. 7. Národní kongres ČSTH, Clarion Hotel Prague, 29.-30.11.2018.
 3. Bílková J, Kettnerová K, Čechovská E, et al. Otazníky optické agregometrie (LTA) I – vyšetření při různých koncentracích induktorů, SPS. I. Český hematologický a transfuziologický den, Clarion Hotel Prague, 16.-19.9.2018.
 4. Bílková J, Kettnerová K, Čechovská E, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J.Otazníky optické agregometrie (LTA) I – vyšetření při různých koncentracích induktorů, SPS. XXIV. Pařízkovy dny v Ostravě, 7. – 9.3.2018.
 5. Bílková J, Kettnerová K, Čechovská E, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J.Otazníky optické agregometrie (LTA) I – vyšetření při různých koncentracích induktorů, SPS. XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze, Martin, 24. - 26.05.2018.
 6. Bílková J. Poruchy primární hemostázy. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 12.12.2018.
 7. Kettnerová K, Bílková J, Syrůčková A, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J. Otazníky optické agregometrie (LTA) II – vliv přípravy PRP a počet PLT na LTA. XXIV. Pařízkovy dny, Ostrava, 07. - 09.03.2018.
 8. Kettnerová K, Bílková J, Syrůčková A, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J. Otazníky optické agregometrie (LTA) II – vliv přípravy PRP a počet PLT na LTA. XXV. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze, Martin, 24. - 26.05.2018.
 9. Kettnerová K, Bílková J, Syrůčková A, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J. Otazníky optické agregometrie (LTA) II – vliv přípravy PRP a počet PLT na LTA. I. Český hematologický a transfuziologický den, Clarion Hotel Prague, 16.-19.9.2018.
 10. Kettnerová K, Bílková J, Syrůčková A, Kubrichtová D, Kvasnička T, Kvasnička J. Otazníky optické agregometrie (LTA) II – vliv přípravy PRP a počet PLT na LTA. 7. Národní kongres ČSTH, Clarion Hotel Prague, 29.-30.11.2018.
 11. Kovářová Kudrnová Z, Kvasnička J. Trombofilie z hlediska personalizované medicíny. XXVI. Výroční sjezd ČKS, Olomouc, 8.5.2018.
 12. Kvasnicka J, Bobcikova P, Hajkova J, Krska Z, Sevcik M, Kvasnicka T. Homozygotes in FXI rs 2289252 and ABO rs 8176719 have a low risk of VTE recurrence. 64th Annual ISTH SSC meeting. Dublin, Ireland, 18. – 21. 7. 2018.
 13. Kvasnicka J, Krska Z, Bobcikova P, Hajkova J, Kvasnicka T. Prevalence of ANGPTL4, SVEP1, LPL and PCSK9 variants in the Czech republic. 86th EAS Congress, Lisabon, Portugal, 5.-8.5.2018.
 14. Kvasnička J. Antikoagulační léčba tromboembolické nemoci. Symposium prac. skupiny Plicní cirkulace, ČKS, Lednice, 13.10.2018.
 15. Kvasnička J. Antikoagulancia a vnitřní lékařství v roce 2018. XXV. Kongres české internistické společnosti ČLS JEP. Brno, 19.9.2018.
 16. Kvasnička J. Doporučené postupy – život ohrožující krvácení. I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16. – 19.9.2018.
 17. Kvasnička J. Doporučené postupy – život ohrožující krvácení. Sborník abstrakt. I. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16. – 19.9.2018.
 18. Kvasnička J. Nízkomolekulární hepariny v prevenci a léčbě žilního trombembolismu u onkologických pacientů. 7. národní kongres ČSTH ČLS JEP, Clarion Congress Hotel Prague, Praha, 29.-30.11.2018.
 19. Kvasnička J. NOAC a možnosti prevence a léčby tromboembolických komplikací u nemocných s karcinomem. 4. kongres Evropské společnosti vaskulární medicíny a 43. angiologické dny. Hotel Diplomat, Praha, 18. – 20. 3. 2018.
 20. Kvasnička J. Rekurence žilního tromboembolismu a možnosti prevence. XXV. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze. Vaskulárna medicína. 2018; 10(S1): 41.
 21. Kvasnička J. Rekurence žilního tromboembolismu a možnosti prevence. XXV. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze. Martin, Slovensko, 24.-26.5.2018.
 22. Kvasnička J. Studie SURVET – sulodexil v profylaxi rekurence žilního tromboembolismu. 7. národní kongres ČSTH ČLS JEP, Clarion Congress Hotel Prague, Praha, 29.-30.11.2018.
 23. Kvasnička J. Trombofilie v těhotenství, novinky. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. Mikulov, 13.4.2018.
 24. Kvasnička T. Dabigatran – prevence a léčba HŽT/PE, Klinický seminář Trombotického centra VFN, Praha 26.9.2018.
 25. Kvasnička T. Edoxaban v léčbě pacientů s VTE, odborný seminář SPL, Plzeň, 20.3.2018.
 26. Kvasnička T. Edoxaban v léčbě pacientů s VTE, odborný seminář SPL, Ústí nad Labem, 10.4.2018.
 27. Kvasnička T. Indikace a monitorace antikoagulační terapie u tromboembolické nemoci, Spolek lékařů českých, Hořejšího večer, 8.10.2018, Praha.
 28. Kvasnička T. Klinické sledování efektu venofarmaka Cyclo 3 Fort© u pacientů s žilní insuficiencí, odborný seminář SPL, Praha, 31.5.2018.
 29. Kvasnička T. Perioperační management antikoagulační terapie, Odborný seminář, Trombotické centrum VFN a 1. LF UK, Praha 10.10.2018.
 30. Kvasnička T. Perioperační péče u pacienta na antikoagulační léčbě warfarinem v ordinaci praktického lékaře, odborný seminář SPL, Příbram, 25.4.2018.
 31. Kvasnička T. Perioperační péče u pacienta na antikoagulační léčbě warfarinem v ordinaci praktického lékaře, odborný seminář SPL, Praha, 5.6.2018.
 32. Kvasnička T. Perioperační péče u pacienta na antikoagulační léčbě warfarinem v ordinaci praktického lékaře, odborný seminář SPL, Kladno, 21.11.2018.
 33. Kvasnička T. Prevence a léčba HŽT a PE u specifických skupin nemocných (onkologický pacient, trombofilní stavy, polymorbidní pacient), XX. Symposium klinické farmacie, Mikulov, 23. – 24.11.2018.
 34. Kvasnička T. Prevence rekurence TEN – nové pohledy, 4th Congress of the European Society for Vascular Medicine, 43. angiologické dny, Praha, 18. – 20. 3. 2018.
 35. Kvasnička T. Prevence rekurence TEN – nové pohledy, 7. Národní kongres ČSTH, Clarion Hotel Prague, 29.-30.11.2018.
 36. Kvasnička T. Prevence rekurence TEN – nové pohledy, České kardiologické dny, 22. 11. – 23. 11. 2018, Pyramida Hotel, Praha.
 37. Kvasnička T. Prevence rekurence TEN – nové pohledy, XXVI. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 6. – 9.5. 2018.
 38. Kvasnička T. Prevence rekurence TEN. XXV. Výroční sjezd České internistické společnosti ČLS JEP, Brno, 19. – 22.9. 2018.
 39. Kvasnička T. Problematika antikoagulace při regionální anestezii a přehled moderních antikoagulantů, Odborný seminář, ARO Nemocnice Na Bulovce, Praha 20.4.2018.
 40. Kvasnička T. Problematika žilní tromboembolické nemoci v klinické praxi, Odborný seminář, Klinické centrum ISCARE I.V.F., Praha 7.3.2018.
 41. Kvasnička T. Profylaxe a léčba tromboembolismu u gravidních, 7. Národní kongres ČSTH, Clarion Hotel Prague, 29.-30.11.2018.
 42. Kvasnička T. Přístup k vyšetřování a hodnocení INR v klinické praxi, Kurz POCT VZ hotel ILF, Praha, 29.5.2018.
 43. Kvasnička T. Rekurence TEN z pohledu délky antikoagulační léčby, XXVI. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, blok ČSTH, 6. – 9.5. 2018.

Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2017

 1. Bílková J. Letem koagulačním světem. Harrachohorky 2017, 23. – 25. 04. 2017.
 2. Bílková J. Testování aktivity krevních destiček ve vybraných transfuzních přípravcích. XXIII. Pařízkovy dny. 9. - 10. 3. 2017.
 3. Bílková J. Vliv metamizolu (Novalginu) na účinek protidestičkové terapie s ASA. Harrachohorky 2017, 23. – 25. 04. 2017.
 4. Bílková J. Vliv metamizolu (Novalginu) na účinek protidestičkové terapie s ASA. Edukační seminář společnosti Sysmex, Aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 8. 6. 2017.
 5. Kubrichtová D, Kohoutová S, Linhartová P, Kvasnička T, Kvasnička J. Profylaxe a léčba ten u gravidních pacientek v Trombotickém centru VFN v Praze. XXIX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester, 23. - 25. 4. 2017.
 6. Kubrichtová D, Linhartová P, Lhotská E, Křížová O, Baniasová P, Kvasnička T, Kvasnička J. Edukace gravidních pacientek s aplikací LMWH v Trombotickém centru VFN PRAHA 2. XXIV. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, 18. -20. 5. 2017.
 7. Kvasnička J, Krška Z, Bobčíková P. Platelet polymorphisms and venous thromboembolism in pregnancy and puerperium. 6th European Conference on Predictive, Preventive and Personalized Medicine and Molecular Diagnostics & 2nd World Congress on Human Genetics. Edinburgh, Scotland, 14. – 15. 9. 2017.
 8. Kvasnička J, Krška Z, Kudrnová Z, Bříza J. Increased IL-6, fibrinogen, D-dimer, F1.2 and sICAM-1 in patients with hip fracture. 38th SICOT Orthopaedic World Congress, Cape Town, South Africa, 30. 11. – 2. 12. 2017.
 9. Kvasnička J. Antikoagulace v kardiologii. XXV. výroční sjezd ČKS, Brno, 8. 5. 2017.
 10. Kvasnička J. Nová perorální antikoagulancia – farmakologie, indikace, laboratorní kontrola a postup při krvácení. Celostátní seminář Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha Podolí, 1. 3. 2017.
 11. Kvasnička J. Péče o nemocné s trombofilií a výše rizika vzniku TEN. 11. kongres primární péče, TOP Hotel, Praha, 25. 2. 2017.
 12. Kvasnička J. Přehled a současné indikace NOAC v klinické praxi. XXIV. Pražské chirurgické dny. Clarion Congress Hotel Prague, Praha, 18. 5. 2017.
 13. Kvasnička J. Rekurence TEN a dědičná trombofilie. 11. symposium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS. MY Hotel Lednice, 13. 10. 2017.
 14. Kvasnička J. Současný pohled na antifosfolipidový syndrom. Celostátní seminář Ústavu pro péči o matku a dítě, Praha Podolí, 8. 2. 2017.
 15. Kvasnička J. Trobofilní stavy a význam genetických mutací. 42. angiologické dny 2017, Hotel Diplomat, Praha, 23. 2. 2017.
 16. Kvasnička J. Trombofilie z hlediska personalizované medicíny – dnešní stav. XXIV. Kongres České internistické společnosti ČLS J.EP. Kongresové centrum Praha, 31. 10. 2017.
 17. Kvasnička J. Trombofilní stavy a význam vyšetřování genetických mutací. XXIV. Československá konference o trombóze a hemostáze. Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 18. 5. 2017.
 18. Kvasnička J. Úloha edoxabanu v léčbě HŽT a PE. Edukační sympozium Další krok vpřed. Corinthia Hotel Prague, Praha, 11. 4. 2017.
 19. Kvasnička T, Brzežková R. Je v dnešní době ještě místo pro léčbu hluboké žilní trombózy kumarinem nebo LMWH? VII. Ostravské angiodny, sekce: hluboká žilní trombóza, Ostrava, 20.10.2017.
 20. Kvasnička T, Malíková I, Zenáhlíková Z, Brzežková R, Kvasnička J, Vogelová M, Hellerová Zemanová I, Grauová B. Význam monitorace DOAC v klinické praxi. Hořejšího večer, Přednáškový večer ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha, 9.10.2017.
 21. Kvasnička T, Zenáhlíková Z, Brzežková R, Kvasničková P, Grauová B, Hellerová-Zemanová I, Vogelová M. Antifosfolipidový syndrom jako komplikace v graviditě. XXIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze, Aldis, Hradec Králové, 18. 5. 2017.
 22. Kvasnička T. Rekurence TEN – jak stanovit výši rizika a volba délky antikoagulace, XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 8. 5. 2017.
 23. Kvasnička T. Antikoagulační terapie – možné komplikace. Kurz „Novinky v intenzivní medicíně 2017“, Praha, 12.12. 2017.
 24. Kvasnička T. Dlouhodobá léčba žilního tromboembolismu – kazuistiky z Trombotického centra. XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 9. 5. 2017.
 25. Kvasnička T. Dlouhodobá léčba žilního tromboembolismu – kazuistiky z Trombotického centra. XXIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze, Aldis, Hradec Králové, 19. 5. 2017.
 26. Kvasnička T. Kazuistiky z Trombotického centra VFN Praha. XXIV. kongres České internistické společnosti, Praha, 30.10. 2017.
 27. Kvasnička T. Lixiana® (edoxaban) - současné klinické indikace v České republice. Odborný seminář Trombotického centra, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, 4.10.2017.
 28. Kvasnička T. Nízkomolekulární hepariny. Seminář SVL, Karlovy Vary, 3.10.2017.
 29. Kvasnička T. Nízkomolekulární hepariny. Seminář SVL, Plzeň, 7.10.2017.
 30. Kvasnička T. Nízkomolekulární hepariny. Seminář SVL, Praha, 19.10.2017.
 31. Kvasnička T. Nízkomolekulární hepariny. Seminář SVL, Ústí nad Labem, 12.10.2017.
 32. Kvasnička T. Perioperační management a postup při krvácení u antikoagulační terapie, Action pro multidisciplinary, Management antikoagulačnej liečby u komplexných pacientov, Slovenská kardiologická spoločnosť, Grand hotel Jasná, Slovensko, 21. – 22. 4. 2017.
 33. Kvasnička T. Profylaxe tromboembolické nemoci v graviditě – úloha TC, Angiologické dny 2017, Sekce 26 - žilní tromboembolismus II, Sympozium České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Praha, 24. 2. 2017.
 34. Kvasnička T. Přístup k vyšetřování a hodnocení INR v klinické praxi, Kurz POCT, IPVZ, hotel ILF, Praha, 2.5.2017.
 35. Kvasnička T. Přístup k vyšetřování a hodnocení INR v klinické praxi. Kurz POCT, IPVZ, hotel ILF, Praha, 28.11.2017.
 36. Kvasnička T. Rekurence TEN z pohledu délky antikoagulační terapie. XXIV. kongres České internistické společnosti, Praha, 31.10. 2017.
 37. Kvasnička T. Současné možnosti v antikoagulační léčbě. Symposium Všeobecného praktického lékařství, Praha, 21.11.2017.
 38. Kvasnička T. Současné možnosti warfarinu v antikoagulační léčbě, Význam monitorace POCT INR při léčbě warfarinem, sekce: Antikoagulační léčba. XXXVI. Výroční konference SVL ČLS JEP, Zlín, 10.11.2017.
 39. Kvasnička T. Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví, LEVRET, Praha, FNKV, 10. 6. 2017.
 40. Kvasnička T. Trombofilní stavy, Předatestační kurz v angiologii, VFN, 2. INT, Praha, 15. 5. 2017.
 41. Kvasnička T. Význam tromboprofylaxe u pacientů s renálním onemocněním, Brodovy dny - 7. Edukační symposium ČNS, Vybrané aspekty managementu pacientů s CKD, Clarion hotel, Ústí nad Labem, 7. 4. 2017.
 42. Syrůčková A, Kettnerová K, Bílková J, Králová J, Darebníček L, Kvasnička T, Kvasnička J. Testování aktivity krevních destiček ve vybraných transfuzních přípravcích. XXIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze, Aldis, Hradec Králové, 18. - 20. 5. 2017.
 43. Syrůčková A, Pirklová K, Bílková J, Kvasnička T, Kvasnička J. Vliv polymorfismu CYP2C19 na účinnost protidestičkové léčby clopidogrelem. XXIX. Celostátní pracovní konference laborantů a sester HARRACHOV 2017. 23. – 25. 4. 2017.
 44. Syrůčková A, Pirklová K, Bílková J, Kvasnička T, Kvasnička J. Vliv polymorfismu CYP2C19 na účinnost protidestičkové léčby clopidogrelem. Edukační seminář společnosti Sysmex, Aula Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 8. 6. 2017.
 45. Zenáhlíková Z, Kvasnička T, Brzežková R. Perioperační postup při antitrombotické terapii, XXIV. Česko-Slovenská konference o trombóze a hemostáze, Aldis, Hradec Králové, 19. 5. 2017.

Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2016

 1. Bílková J, Kettnerová K, Králová J, Kvasnička T, Kvasnička J. Vliv metamizolu (Novalginu) na účinek protidestičkové terapie s ASA. XVII. česko - slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10. - 11. 11. 2016.
 2. Bílková J, Kettnerová K, Králová J, Kvasnička T, Kvasnička J. Vliv metamizolu (Novalginu) na účinek protidestičkové terapie s ASA. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 3. Bílková J, Králová J, Darebníček L, Kvasnička T, Kvasnička J. Testování aktivity krevních destiček ve vybraných transfuzních přípravcích. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 4. Bílková J. Odezva pacientů na protidestičkovou léčbu – kasuistiky. XXII. Pařízkovy dny, Ostrava, 11. 3. 2016.
 5. Bílková J. Odezva pacientů na protidestičkovou léčbu – kasuistiky. XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester. Hotel Sklář, Harrachov, 26. 4. 2016.
 6. Kettnerová K. Protidestičková léčba a porovnání metod k vyšetření její účinnosti. XXII. Pařízkovy dny, Ostrava, 11. 3. 2016.
 7. Kettnerová K. Protidestičková léčba a porovnání metod k vyšetření její účinnosti. XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester. Hotel Sklář, Harrachov, 26. 4. 2016.
 8. Králová J, Kettnerová K, Bílková J, Kvasnička T, Kvasnička J. Protidestičková léčba a porovnání metod k vyšetření její účinnosti. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 9. Kubrichtová D, Linhartová P, Kvasnička T, Šťastná S, Zenáhlíková Z, Brzežková R. Profylaxe a léčba TEN u gravidních pacientek v Trombotickém centru. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 10. Kubrichtová D. Doporučení molekulárně genetická vyšetření trombofilních stavů. XXVIII. Celostátní konference laborantů a sester. Hotel Sklář, Harrachov, 26. 4. 2016.
 11. Kvasnicka T, Bobcikova P, Brzezkova R, Zenáhlíková Z, Kvasničková P, Ulrych J, Briza J, Duskova D, Poletinova S, Kieferova V, Kvasnicka J. The platelet polymorphisms associated with atherosclerotic cardiovascular disease in patients with venous thromboembolism, European Society for Vascular Medicine, 2 Annual Congress, Řím, Itálie, 8. - 10. 5. 2016.
 12. Kvasnička J, Bobcikova P, Hajkova J, Krska Z, Kvasnicka T. Venous thromboembolism and variants of FGG, F11 and AB0 in Czech Republic. Journal of Thrombosis and Haemostasis, Special Issue: Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the Scientific and Standardization Committee of the ISTH May 25-28, 2016. 2016; 14(Suppl. 1): 127-128.
 13. Kvasnička J, Bobčíková P, Hájková J, Krška Z, Kvasnička T. The prevalence of significance of thrombophilia risk alleles known from GWAS in Czech Republic. Rome 2016 UIP Chapter Meeting, Rome, Italy, 13. – 17. 4. 2016.
 14. Kvasnička J, Bobčíková P, Hájková J, Krška Z, Kvasnička T. Thrombophilia risk alleles and their association with venous thromboembolism in Czech Republic. The 33rd World Congress of Internal Medicine WCIM Bali 2016, Bali, Indonesia, 22. - 25. 8. 2016.
 15. Kvasnička J, Kvasnička T. Monitorace antikoagulační léčby se zaměřením na nové léky. 22. Česko-slovenské angiologické sympozium Lednice 2016. Multifunkční centrum zámek Lednice, 9. – 10. 6. 2016.
 16. Kvasnička J, Petruželka L. Profylaxe a léčba TEN u onkologicky nemocných pacientů – WTC. 7. Pražské mezioborové onkologické kolokvium. Clarion Congress Hotel Prague, 27. - 29. 1. 2016.
 17. Kvasnička J. Andexanet Alfa for Acute Major Bleeding Associated with Factor Xa Inhibitors, studie Annexa-4. NEJM , publikováno 22. 9. 2016 - souhrn. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 18. Kvasnička J. Beriplex – PCC, farmakologie a indikace v klinické medicíně. Seminář Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně a u traumat, akce ČSIM a ČSARIM. Plzeň, 20. 9. 2016.
 19. Kvasnička J. Beriplex – PCC, farmakologie a indikace v klinické medicíně. Seminář Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně a u traumat, akce ČSIM a ČSARIM. Olomouc, 13. 11. 2016.
 20. Kvasnička J. Beriplex – PCC, farmakologie a indikace v klinické medicíně. Seminář Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně a u traumat, akce ČSIM a ČSARIM. Ostrava, 17. 10. 2016.
 21. Kvasnička J. Beriplex – PCC, farmakologie a indikace v klinické medicíně. Seminář Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně a u traumat, akce ČSIM a ČSARIM. Praha, 1. 11. 2016.
 22. Kvasnička J. Beriplex – PCC, farmakologie a indikace v klinické medicíně. Seminář Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně a u traumat, akce ČSIM a ČSARIM. Brno, 6. 12. 2016.
 23. Kvasnička J. Beriplex – PCC, farmakologie a indikace v klinické medicíně. Seminář Život ohrožující krvácení v perioperativní medicíně a u traumat, akce ČSIM a ČSARIM. České Budějovice, 8. 12. 2016.
 24. Kvasnička J. Co je nového v hemokoagulaci. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 25. Kvasnička J. Co je v roce 2016 nového v antikoagulační terapii? Odborný seminář ČLK, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, 14. 6. 2016.
 26. Kvasnička J. Co nám říkají výsledky studií Einstein a Xalia pro naši praxi? 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 27. Kvasnička J. Kombinovaná protidestičková a antikoagulační léčba. XI. Brněnské hematologické dny. Brno, 2. 11. 2016.
 28. Kvasnička J. Mechanizmy hemostázy 2016 - co by měl vědět kardiolog. XXIV. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. Brno, 15. – 18. 5. 2016.
 29. Kvasnička J. Některá úskalí léčby s NOAC. 41. Angiologické dny 2016, Hotel Diplomat, Praha, 18. - 20. 2. 2016.
 30. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. Odborné sympozium Další krok k bezpečnější antikoagulaci. Obecní dům, Praha, 11. 2. 2016.
 31. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. Odborné sympozium Další krok k bezpečnější antikoagulaci. Hrad Špilberky, Brno, 18. 2. 2016.
 32. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. XXII. Pařízkovy dny. Clarion Congress Hotel, Ostrava, 11. 3. 2016.
 33. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. Odborné sympozium Další krok k bezpečnější antikoagulaci. Městská beseda, Plzeň, 5. 4. 2016.
 34. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. Odborné sympozium Další krok k bezpečnější antikoagulaci. Kongres hotel Clarion Olomouc, 11. 4. 2016.
 35. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. Odborné sympozium Další krok k bezpečnější antikoagulaci. Výukové centrum LF HK, Hradec Králové, 19. 4. 2016.
 36. Kvasnička J. NOACs – řešení akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP. Odborné sympozium Další krok k bezpečnější antikoagulaci. Ibis Hotel Vladimír, Ústí nad Labem, 21. 4. 2016.
 37. Kvasnička J. Profylaxe a léčba TEN u onkologicky nemocných pacientů z pohledu hematologa. Cyklus seminářů Woman Thrombosis Cancer - Profylaxe a léčba TEN u onkologicky nemocných pacientů. České Budějovice, 4. 2. 2016.
 38. Kvasnička J. Profylaxe a léčba žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných. XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze. Martin, SK, 19. – 21. 5. 2016.
 39. Kvasnička J. Tromboembolická nemoc – od klasické k nové antikoagulační léčbě. 10. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS. Velké Karlovice, 29. 1. 2016.
 40. Kvasnička T, Ulrych J, Krška Z, Zenáhlíková Z, Brzežková R, Kvasničková P, Kvasnička J, Malíková I, Brzežková R, Zenáhlíková Z, Kvasnička J. Význam profylaxe žilní tromboembolické nemoci (VTE) u operovaných pacientů pro tumor. 41. Angiologické dny, Praha, 18. – 20. 2. 2016.
 41. Kvasnička T, Ulrych J, Krška Z, Zenáhlíková Z, Brzežková R, Kvasničková P, Kvasnička J. Destičkový polymorfismus spojený s kardiovaskulárním onemocněním aterosklerotického původu u pacientů s žilní trombózou. 41. Angiologické dny 2016, Hotel Diplomat, Praha, 18. - 20. 2. 2016.
 42. Kvasnička T, Ulrych J, Krška Z, Zenáhlíková Z, Brzežková R, Kvasničková P, Kvasnička J. Význam profylaxe žilního tromboembolismu u operovaných pacientů pro tumor. 41. Angiologické dny 2016, Hotel Diplomat, Praha, 18. - 20. 2. 2016.
 43. Kvasnička T, Zenáhlíková Z. Perioperační postup při antitrombotické léčbě, NOAC v urgentních stavech, XXIII. Pražské chirurgické dny, Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel, Praha, 16. 5. 2016.
 44. Kvasnička T. Antikoagulovaný pacient - mezioborový přístup zaměřený na praktické otázky použití NOACs. XXIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 16. 5. 2016.
 45. Kvasnička T. Antikoagulovaný pacient - mezioborový přístup zaměřený na praktické otázky použití NOACs. XXIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 16. 5. 2016.
 46. Kvasnička T. Apixaban – novinky v terapii TEN, Odborný seminář Trombotického centra ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, 27. 4. 2016.
 47. Kvasnička T. Co přinesla studie HERDOO 2. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 48. Kvasnička T. Destičkové polymorfismy u pacientů s žilním tromboembolismem, 41. Angiologické dny, Praha, 18. – 20. 2. 2016.
 49. Kvasnička T. Dlouhodobá léčba žilního tromboembolismu – kazuistiky z TC Praha. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 50. Kvasnička T. NOAC – aktuální problematika antikoagulační terapie, porada přednostů a primářů, Česká internistická společnost, Praha, hotel Jalta, 13. 4. 2016.
 51. Kvasnička T. NOACs – postup u akutních stavů dle Doporučeného postupu ČSTH ČLS JEP, Odborný seminář, České Budějovice, 12. 4. 2016.
 52. Kvasnička T. Nové antidotum pro Pradaxu. Odborný seminář Trombotického centra ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, Praha 20. 1. 2016.
 53. Kvasnička T. Perioperační postup u antitrombotické léčby, 41. Angiologické dny, Praha, 18. – 20. 2. 2016.
 54. Kvasnička T. Poruchy hemostázy – diagnostika a terapie. Odborný seminář 1. Interní kliniky ÚVN, Praha, 12. 10. 2016.
 55. Kvasnička T. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci (TEN) u onkologicky nemocných pacientů, WTC (Women – Thrombosis – Cancer), vzdělávací akce ČLK, Praha, 23. 2. 2016.
 56. Kvasnička T. Profylaxe a léčba tromboembolické nemoci (TEN) u onkologicky nemocných pacientů, WTC (Women – Thrombosis – Cancer), vzdělávací akce ČLK Plzeň, 15. 3. 2016.
 57. Kvasnička T. První specifické antidotum antikoagulační léčby schváleno. Odborný seminář: Perorální antikoagulační léčba v roce 2016, Hořovice, 27. 1. 2016.
 58. Kvasnička T. Přístup k vyšetřování a hodnocení INR v klinické praxi, Kurz POCT, IPVZ, hotel ILF, Praha, 7. 6. 2016.
 59. Kvasnička T. Rivaroxaban ve světle nových dat z reálné praxe – studie XALIA, 22. Česko-slovenské angiologické symposium, Lednice, 9. 6. 2016.
 60. Kvasnička T. Trombofilie a trombotické stavy – diagnostika a léčba. XXIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 16. 5. 2016.
 61. Kvasnička T. Trombofilie a trombotické stavy – diagnostika a léčba. XXIV. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, Brno, 16. 5. 2016.
 62. Kvasnička T. Vztah AFS ke spontánnímu abortu a trombózám v graviditě. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 63. Linhartová P, Kubrichtová D, Baniasová P, Křížová O, Lhotská E, Kvasnička T. Edukace gravidních pacientek s aplikací LMWH v Trombotickém centru. 6. národní kongres ČSTH. Clarion Congress Hotel, Praha, 21. – 22. 11. 2016.
 64. Zenáhlíková Z, Kvasnička T, Brzežková R, Malíková I. NOAC - klinické indikace a možnost monitorace, 24. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem, 23. - 24. 9. 2016.
 65. Zenáhlíková Z, Malíková I, Kvasnička J. Falešná pozitivita lupus antikoagulans - kazuistiky. XXII. Pařízkovy dny, Ostrava, 11. 3. 2016.

Přehled přednášek a posterů pracovníků TC v roce 2015

 1. Bílková J, Kettnerová K, Kvasnička T, Kvasnička J. Porovnání metod pro monitorování účinku protidestičkové léčby. Harrachov, 27. - 28. 4. 2015.
 2. Bílková J, Kettnerová K. Induktory agregace destiček, Interpretace výsledků vyšetření. XXI. Pařízkovy dny, Ostrava, 5. - 6. 3. 2015.
 3. Bílková J. Induktory agregace destiček. Edukační seminář Sysmex. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 9. 12. 2015.
 4. Bílková J. Protidestičková léčba a porovnání metod k vyšetření její účinnosti. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 9. 12. 2015.
 5. Kettnerová K, Bílková J. Metodika vyšetřování funkce destiček optickou agregometrií. XXI. Pařízkovy dny, Ostrava, 5. - 6. 3. 2015.
 6. Kettnerová K. Metodika vyšetřování funkce destiček. Edukační seminář Sysmex. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, 9. 12. 2015.
 7. Kohoutová S, Malíková I, Husáková M, Kvasnička T, Kvasnička J. Porovnání rutinních a speciálních koagulačních metod při ověření účinnosti léčby u přímých inhibitorů koagulace. XVI. Slovensko-česká konferencia laboratórnej hematológie a transfuziológie, Bratislava, 21. – 23. 9. 2015.
 8. Kudrnová Z, Kvasnička T. Zvláštní situace – gravidita, tumory, netrombotická plicní embolie. 9. symposium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu a s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností, Hotel Clarion, Špindlerův Mlýn, 30. - 31. 1. 2015.
 9. Kudrnová Z. Genetické aspekty trombofilních stavů. Vzdělávací kurz ČLK, ILF, Praha, 30. 5. 2015.
 10. Kudrnová Z. Trombofilie, základní mechanismy hemokoagulace a fibrinolýzy. Vzdělávací kurz ČLK, ILF, Praha, 30. 5. 2015.
 11. Kvasnicka T. Importance of the screening for thrombophilias in young women with combined hormonal contraception (CHC). Congress of the Europena Society of Gynecology, Prague Congress Centre, Section: (PS11) HORMONAL CONTRACEPTIVES AND THROMBOSIS, Prague, 24. 10. 2015.
 12. Kvasnička J, Krška Z, Bobčíková P, Hájková J, Kvasnička T, Malíková I, Brzežková R. Predictive value of the results from reported genome-wide association studies (GWAS) from estimation of the venous thromboembolism risk in Czech Republic. 3rd International conference on predictive, preventive and personalized medicine & molecular diagnostics. Valencia, Spain, 1. - 3. 9. 2015. J Pharmacogenomics Pharmacoproteomics. 2015; 6(3): 69.
 13. Kvasnička J, Penka M. Návrh – Doporučení ČSTH pro bezpečnou léčbu s NOAC – dabigatranem etexilate, apixabanem a rivaroxabanem. XXII. Česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze. Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 21. - 23. 5. 2015.
 14. Kvasnička J. Antikoagulační léčba v roce 2015. XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Praha, 24. 11. 2015.
 15. Kvasnička J. Antikoagulační terapie v současné klinické praxi. Kontinuální vzdělávání farmaceutů TEVA, hotel DAP, Praha, 24. 10. 2015.
 16. Kvasnička J. Co je nového v našich poznatcích o trombogenezi? Rokitanského den 2015, Hradec Králové, 4. 3. 2015.
 17. Kvasnička J. Co je nového ve zvládání urgentních stavů? Antitrombotické forum I: Prevence a léčba arteriální a žilní trombózy – co je nového? Klub Lávka, Praha, 8. 4. 2015.
 18. Kvasnička J. Co je nového ve zvládání urgentních stavů? Antitrombotické forum I: Prevence a léčba arteriální a žilní trombózy – co je nového? Kongresové centrum, Plzeň, 22. 4. 2015.
 19. Kvasnička J. Co je nového ve zvládání urgentních stavů? Antitrombotické forum I: Prevence a léčba arteriální a žilní trombózy – co je nového? Clarion Congress Hotel, Praha, 23. 4. 2015.
 20. Kvasnička J. Epidemiologie pacientů s antitrombotickou léčbou. Expert Group – Péče o pacienta s antikoagulační terapií u GP z pohledu specialisty. Praha, 15. 7. 2015.
 21. Kvasnička J. Jak monitorovat nová přímá perorální antitrombotika v případě potřeby? 40. Angiologické dny 2015 s mezinárodní účastí. Hotel Diplomat, Praha, 19. 2. 2015.
 22. Kvasnička J. Koagulační problémy u obézních. 10. Šonkův den – Obezita a její komplikace. Hotel DAP, Praha, 29. 1. 2015.
 23. Kvasnička J. Monitoring hladin apixabanu a antiFXa aktivity. Symposium Prevence CMP u pacientů s fibrilací síní a management léčby. Ratboř u Kolína, 24. 4. 2015.
 24. Kvasnička J. Některá úskalí léčby s NOAC.XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Praha, 24. 11. 2015.
 25. Kvasnička J. Sekundární prevence. 9. Sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS. Hotel Clarion, Špindlerův Mlýn, 30. 1. 2015.
 26. Kvasnička J. Spolupráce všeobecného praktického lékaře s hematologem – doporučení pro bezpečnou léčbu s NOAC. XXXIV. Výroční konference SVL ČLS JEP, Zlín, 12. 11. 2015.
 27. Kvasnička J. Test inhibice generace trombinu – fluorescenční metoda měření a výsledky statistické analýzy. 21. Česko-slovenské angiologické sympozium Lednice 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice, 18. - 19. 6. 2015.
 28. Kvasnička J. Test inhibice generace trombinu – fluorescenční metoda měření a výsledky statistické analýzy.21. Česko-slovenské angiologické sympozium Lednice 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice, 18. - 19. 6. 2015.
 29. Kvasnička J. Význam vyšetřování polymorfismů z hlediska rizika venózního tromboembolismu. XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd s mezinárodnou účasťou. Bratislava, Slovensko, 24. - 27. 9. 2015.
 30. Kvasnička T, Kudrnová Z, Kvasnička J, Šťastná S, Kvasničková P, Ulrych J. Prophylaxis of venous thromboembolism in pregnancy – current view. Kazuistiky v angiologii. 40. Angiologické dny 2015 s mezinárodní účastí. Hotel Diplomat, Praha, 19. 2. 2015. Book of abstracts. 2015; 2(1): 18-19.
 31. Kvasnička T, Malíková I, Brzežková R, Zenáhlíková Z, Kvasnička J. Monitorace nových antikoagulancií (NOAC) – zkušenosti z Trombotického centra. Přednáškový večer ÚLBLD, Spolek českých lékařů v Praze, Praha, 5. 10. 2015.
 32. Kvasnička T. Antikoagulační terapie v současné klinické praxi. Kontinuální vzdělávání farmaceutů TEVA, hotel DAP, Praha, 7. 11. 2015.
 33. Kvasnička T. Asociace polymorfismů genů krevních destiček spojených s aterotrombózou u pacientů s žilním tromboembolismem (Identifikační kód projektu: IGA MZ ČR NT 11176-5/2010), České kardiologické dny, Praha, 26. 11. 2015.
 34. Kvasnička T. Dabigatran – klinické důkazy pro léčbu pacientů s TEN. 40. Angiologické dny, Hotel Diplomat, Praha, 19. – 21. 2. 2015.
 35. Kvasnička T. Dlouhodobá profylaxe žilní tromboembolické nemoci (VTE) onkologicky nemocných pacientů. Vzdělávací seminář f. Aspen, Praha, 1. 10. 2015.
 36. Kvasnička T. Eliquis v léčbě a prevenci rekurence žilní tromboembolické nemoci. XXII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 21. – 23. 5. 2015.
 37. Kvasnička T. Kazuistiky a případové studie (krvácivé a trombotické stavy). XXII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 21. – 23. 5. 2015.
 38. Kvasnička T. Kazuistiky pacientů s fibrilací síní a hlubokou žilní trombózou léčených rivaroxabanem. Kardiologický seminář, Hotel Elephant, Praha, 21. 4. 2015.
 39. Kvasnička T. Kazuistiky pacientů s hlubokou žilní trombózou a plicní embolizací léčených rivaroxabanem, Kardiologický seminář, Ústí nad Labem, 29. 10. 2015.
 40. Kvasnička T. Monitorace apixabanu. Seminář Trombotického centra, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, Praha, 20. 5. 2015.
 41. Kvasnička T. Monitoring hladin apixabanu a anti Xa aktivity. Symposium Aliance Bristol-Myers Squibb a Pfizer, Valeš, 10. 4. 2015.
 42. Kvasnička T. Možnosti monitorace antikoagulační terapie, vč. NOAC. Vzdělávací kurz ČLK, ILF, Praha, 30. 5. 2015.
 43. Kvasnička T. Nová perorální antikoagulancia (NOAC) a jejich využití v současné klinické praxi. XI. Slapské symposium, 5. 6. 2015.
 44. Kvasnička T. Nová perorální antikoagulancia (NOAC) v léčbě žilních tromboembolismu. Vzdělávací kurz ČLK, ILF, Praha, 30. 5. 2015.
 45. Kvasnička T. Perioperační postup při antitrombotické léčbě. XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Kongresové centrum, Praha, 25. 11. 2015.
 46. Kvasnička T. Profylaxe a léčba TEN u těhotných. XXII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze, Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové, 21. - 23. 5. 2015.
 47. Kvasnička T. Profylaxe TEN v graviditě – současný pohled. Sdružení soukromých ambulantních gynekologů, Praha, 5. 3. 2015.
 48. Kvasnička T. Přístup k vyšetřování a hodnocení INR v klinické praxi.Kurz POCT, IPVZ, hotel ILF, Praha, 26. 5. 2015.
 49. Kvasnička T. Přístup k vyšetřování a hodnocení INR v klinické praxi. Kurz POCT, IPVZ, hotel ILF, Praha, 14. 10. 2015.
 50. Kvasnička T. Studie RE-VERSE-AD, Sekce HOT LINES. XXII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Kongresové centrum, Praha, 25. 11. 2015.
 51. Kvasnička T. Trombofilní stavy. Předatestační kurz v angiologii, VFN, Praha, 5. 10. 2015.
 52. Kvasnička T. Výsledky studie RE-VERSE-AD, kardiologický seminář, Karlovy Vary, 7. 12. 2015.
 53. Malíková I, Linhartová P, Kohoutová S, Kvasnička J. Ovlivnění výsledků koagulačního vyšetření způsobené chybami v preanalytické fázi a antikoagulační léčbou. Sympozium hemostáza a laboratorní diagnostika 2015, Praha, 26. 11. 2015.
 54. Malíková I, Mrákotová A, Kohoutová S, Husáková M, Kvasnička J, Kvasnička T. Posouzení účinnosti přímých inhibitorů koagulace na základě snížení generace trombinu. XVI. Slovensko- česká konferencia laboratórnej hematológie a transfuziológie, Bratislava, 21. – 23. 9. 2015.
 55. Malíková I, Mrákotová A, Kvasnička J, Kvasnička T. Snížení generace trombinu při podávání přímých inhibitorů koagulace. XVI. Slovensko- česká konferencia laboratórnej hematológie a transfuziológie, Bratislava, 21. – 23. 9. 2015.
 56. Šťastná S, Kudrnová Z, Vogelová M, Kvasnička T. Investigation for cancer after venous thromboembolism. Kazuistiky v angiologii. 40. Angiologické dny 2015 s mezinárodní účastí. Hotel Diplomat, Praha, 19. 2. 2015. Book of abstracts. 2015; 2(1): 32.

16.12.2020  |   msevc  |   zpět na Přednášky a postery