Laboratoř pro výzkum aterosklerózy a lipidová laboratoř

Laboratoř pro výzkum aterosklerózy navazuje na více než třicetiletou tradici lipidových analýz prováděných ve Výzkumné laboratoři pro analýzu lipidů na IV. interní klinice 1.LFUK a VFN. Je společným pracovištěm ÚLBLD a IV. interní kliniky. Na pracovišti v současné době působí 5 VŠ a v Lipidové laboratoři 2 SŠ pracovníci.

Laboratoř se specializuje na analyty lipidové povahy, zejména mastné kyseliny (jejich profil v jednotlivých lipidových třídách po předchozí separaci pomocí TLC včetně možnosti stanovení cis/trans izomerů) a minoritní steroly (tzv. necholesterolové steroly). Lipoproteinové částice zkoumáme po sekvenční ultracentrifugaci nebo v případě stanovení distribuce velikostí pro částice LDL nebo HDL pomocí systému Lipoprint. Další oblastí zájmu jsou parametry oxidačního stresu, a to jak oxidativně modifikované molekuly lipidů (konjugované dieny v částicích LDL, HODE, případně sdLDL), tak stanovení aktivit enzymů antioxidačního systému - glutathion peroxidasy, glutathion reduktasy, paraoxonasy, superoxiddismutasy i katalasy. Analyzujeme také celkový homocystein jako nový rizikový faktor aterosklerózy a provádíme stanovení oxidu dusnatého v matricích (přímo NO v plynné fázi nebo jako výsledek redukce dusičnanových/dusitanových látek v kapalných vzorcích).

Propojení laboratorních analytických metod, v posledních letech včetně spolupráce s pracovištěm molekulárně-biologickým, s klinickým zázemím dovoluje zkoumat metabolismus výše uvedených analytů a jejich vliv (v souvislosti s klasickými a novými rizikovými faktory) na kardiovaskulární onemocnění, komorbidity insulinové rezistence a metabolického syndromu, jako jsou choroby GIT (NAFLD/NASH), neurodegenerativní onemocnění (depresivní poruchy, počínající, mírné formy Alzheimerovy demence) a některé nádory (karcinom pankreatu). Dále jsou sledovány vztahy mezi složením mastných kyselin, oxidačním stresem a prognózou kriticky nemocných a možnosti jejího ovlivnění.

Uvedení LC-MS/MS do provozu laboratoře umožnilo provádět lipidomické analýzy a bližší studium metabolických drah souvisejících s metabolismem lipidů, jako stanovení dalších markerů oxidačního stresu a redoxního stavu: oxysterolů, laktosylceramidu a poměru oxidovaný/redukovaný glutathion. Analytická platforma LC-MS/MS (systém QqQ) provozovaná v naší laboratoři umožňuje provádět i bližší studium metabolických drah souvisejících s metabolismem lipidů, jako například metabolom kyseliny nikotinové. Paleta specializovaných vyšetření souvisejících s nutričním stavem organismu byla dále doplněna o analýzy aminokyselin a žlučových kyselin (ve spolupráci s oddělením Hepatologie a gastroenterologie). 

 

27.05.2019  |   mveck  |   zpět na Lipidy a ateroskleróza