Výuka - úvod

Rozsáhlá pedagogická práce pracoviště spočívá zejména ve výuce lékařské biochemie s jejími fyziologickými, patobiochemickými, klinickými a diagnostickými aspekty v preklinické a klinické části studia. Výuka všech medicínských aspektů biochemie je umožněna komplexním zaměřením pracoviště. Výuka zahrnuje širokou oblast od fyzikální, anorganické a organické chemie k biochemii a molekulární biologii. Dále jsou vyučovány patobiochemické mechanismy onemocnění a problematika klinické biochemie. V klinické části studia je ve výuce kladen důraz na racionální indikaci a interpretaci vyšetření s cílem nácviku studentů pro efektivní diagnostiku (včetně diferenciální diagnostiky) na základě výsledků vyšetření z laboratoří.

 

Pedagogická práce pracoviště spočívá zejména ve výuce lékařské biochemie. Vzhledem k rozsahu pracoviště je s výhodou realizována komplexní výuka fyziologických, patobiochemických a diagnostických aspektů uvedeného tématu v preklinické a klinické části studia. V rámci pregraduálního magisterského studia zajišťuje ústav výuku předmětů: Lékařské a biochemie, Patobiochemie a Klinická biochemie v programu Všeobecného lékařství a výuku předmětů Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství a Biochemie a patobiochemie v programu Zubního lékařství.

Klinická biochemie je vyučována jako samostatný předmět zakončený zkouškou. Od školního roku 2021/22 je tento předmět vyučován v 5. ročníku (dříve byl v 6.roč.).  Předmět výrazným způsobem přispívá k osvojení správné indikace a interpretace laboratorních výsledků nejen pro státní závěrečnou zkoušku z vnitřního lékařství, ale též k efektivní spolupráci budoucích lékařů všech specializací s laboratorní částí zdravotnických zařízení. Ve výuce jsou využívány zkušenosti z ukončeného tříletého projektu MŠMT 9-236374: “Harmonizace výuky klinické biochemie na 1. LF UK s pregraduální edukací v EU“ 

V bakalářském studiu nelékařských oborů je vyučován předmět  Chemie a biochemie v rámci společného kmene pro obory: adiktologie, nutriční terapeut, porodní asistentka a všeobecné ošetřovatelství. Výuka probíhá společně s Ústavem biochemie a experimentální onkologie včetně kombinované formy studia. 

Od školního roku 2022/23 začal být vyučován prezenčně předmět Biochemie výživy v rámci magisterského programu: Výživa dospělých a dětí.

Pracoviště zajištuje řadu volitelných předmětů pro studenty naší fakulty i zájemce z jiných vysokých škol. Výuka je převážně seminární, v současnosti se zvyšuje podíl praktické výuky. Např. ve volitelném předmětu Odběrové techniky mají studenti možnost (po nácviku odběru venózní krve na moderních fantomech) odebírat krev od pacientů na náběrovém centru VFN.  Další volitelný předmět jsou Kazuistiky z laboratorní diagnostiky. Cílem tohoto předmětu je rozbor kazuistik ze všech lékařských oborů . Po prezentaci kazuistiky je v rámci diskuse prezentován současný stav znalostí o daném onemocnění včetně výzkumných aspektů, dále kompletní diferenciální diagnostika a aktuální možnosti léčby. Volitelné předměty Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie a Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie jsou určené pro studenty 1. ročníku lékařství, kteří si chtějí prohloubit znalosti z chemie.  Aplikace biochemie v klinické medicíně je kazuisticky pojatý seminář pro studenty preklinických a klinických ročníků. V rámci volitelného předmětu Redakce Wikiskript se studenti podílejí na redakčním zpracování elektronických medicínských výukových materiálů na stránkách Wikiskript. Volitelné předměty Demonstrace na cvičeních z lékařské biochemie 1 a Demonstrace na cvičeních z lékařské biochemie 2  jsou určeny pro studenty, kteří se chtějí přímo zapojit do výuky svých kolegům ve 2. ročníku. Absolvováním předmětů si studenti upevní biochemické znalosti a rozšíří si své experimentální, komunikační a pedagogické schopnosti. Ústav se také podílí na výuce chemie v přípravných kurzech na přijímací zkoušky.  Od r.2023 byl zaveden volitelný předmět Biochemie sportu a výživy v praxi.

Ústav se podílí i na výuce pro mimofakultní pracoviště.  Pro studenty 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia VŠCHT fakulty potravinářské a biochemické technologie se studijními obory: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Forenzní analýza, Biochemie a buněčná biologie se vyučují tyto předměty:  Patobiochemie I a II , Stanovení analytů v medicíně  a Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření, Laboratoř klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství. Pro obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (v rámci nové akreditace) byl zaveden nový předmět: Laboratoř lékařské mikrobiologie, imunologie a alergologie a pracoviště se podílelo na zavedení dalších předmětů: Laboratoř histologie, molekulární biologie a genetiky a  Ochrana veřejného zdraví.

K výuce jsou používány moderní podpory výuky na fakultě (výukový portál fakulty, WikiSkripta, E-learningový portál). Pracoviště bylo též začleněno do  výukového projektu lékařských fakult ČR „Klinická biochemie-inovovaná, interaktivní výuka e-learningem“ (MŠMT, financované EU v rámci ESF). Byly vytvořeny texty pro jednotlivé kapitoly  interaktivní učebnice Klinické biochemie pro studenty medicíny. V rámci E-learningu pracoviště obdrželo aktivační klíče k výukovému systému Amboss (využití zejména pro studenty angl.paralelky).

Učitelé ústavu se podílí také na všech formách postgraduálního studia. Ústav je akreditován pro postgraduální výuku lékařů a zdravotních laborantů v oblasti klinické biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika, klinická hematologie a transfúzní služba a mikrobiologie, pro výuku nelékařů v oblasti klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika, klinická hematologie a transfúzní služba a mikrobiologie .

Pracoviště též zajišťuje Kurz pro studenty doktorského studia „Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie B90008“

V rámci specializačního vzdělávání  probíhají každoročně na pracovišti specializační kurzy Klinické biochemie pro předatestační přípravu. Pracovníci ústavu dále vyučují v kurzech a školicích akcích pořádaných 1.LF UK Praha, IPVZ Praha, NCO NZO Brno.

Ústav je zapojen též v celoživotním vzděláváním. V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze participují učitelé ústavu v kurzech Teoretické základy medicíny, které pořádá 1.LF UK

 

 

 

 

 

26.03.2024  |   isebe  |   zpět na Výuka