Vítejte na stránkách ÚLBLD věnovaných studiu na 1. LF UK

Rozsáhlá pedagogická práce pracoviště spočívá zejména ve výuce lékařské biochemie s jejími patobiochemickými, klinickými a diagnostickými aspekty v preklinické a klinické části studia. Ucelená výuka všech medicínských aspektů biochemie je umožněna komplexním zaměřením pracoviště. Hlavní podstatou jsou předměty: Lékařská biochemie, Patobiochemie a Klinická biochemie. Výuka zahrnuje širokou oblast od fyzikální, anorganické a organické chemie k biochemii a molekulární biologii. Dále jsou vyučovány patobiochemické mechanismy onemocnění a problematika klinické biochemie. V klinické části studia je ve výuce kladen důraz na racionální indikaci a interpretaci vyšetření s cílem nácviku studentů pro efektivní diagnostiku (včetně diferenciální diagnostiky) na základě výsledků vyšetření z laboratoří.

 

V rámci pregraduálního magisterského vzdělávání lékařských oborů zajišťuje ústav výuku předmětů Lékařské chemie a biochemie, Patobiochemie a Klinická biochemie v programu Všeobecného lékařství a výuku předmětů Lékařská chemie, materiály v zubním lékařství a Biochemie a patobiochemie v programu Zubního lékařství.

V bakalářském studiu nelékařských oborů je vyučován předmět Chemie a biochemie v rámci společného kmene pro obory: Fyzioterapie, Všeobecná sestra, Adiktologie, Nutriční terapeut v prezenční formě a pro obory: Fyzioterapie ,Adiktologie , od šk. roku 2012/13 též pro obor Nutriční terapeut v kombinované formě studia. V magisterském navazujícím studiu je vyučován předmět Klinická biochemie pro obor Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Od šk.roku 2014/15 je tento předmět vyučován nově též pro obor Intenzivní péče v rámci kombinovaného studia. Pracoviště zajištuje řadu volitelných předmětů pro studenty naší fakulty i zájemce z jiných vysokých škol. Výuka je převážně seminární, v současnosti se zvyšuje podíl praktické výuky. Např. ve volitelném předmětu Odběrové techniky mají studenti možnost (po nácviku odběru venózní krve na moderních fantomech) odebírat krev od pacientů na náběrovém centru VFN.

Ústav se podílí i na výuce pro mimofakultní pracoviště. Pro studenty 1. a 2. ročníku Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v rámci navazujícího magisterského studia se studijními programy: „Klinická bioanalytika ", "Biochemie a biotechnologie" (nově od šk.roku 2014/15  též program "Forenzní analýza") -  se vyučují na ústavu předměty: Patobiochemie I a II a Stanovení analytů v medicíně I a II včetně dvoutýdenního bloku praktických cvičení. Dále se učitelé ústavu podílejí na výuce chemie Přípravného kurzu pro studium medicíny a spolupracují na výuce s 2. LF UK.

Od října 2010 využívá pracoviště moderní výukové prostory včetně nových multimediálních pomůcek v nově rekonstruované budově (Kateřinská 32). K výuce jsou používány moderní podpory výuky na fakultě (výukový portál fakulty, WikiSkripta, E-learningový portál). Dále jsou ve výuce využívány zkušenosti z ukončeného tříletého projektu MŠMT: “Harmonizace výuky klinické biochemie na 1.LF UK s pregraduální edukací v EU“ Pracoviště bylo též začleněno do nového výukového projektu lékařských fakult ČR „Klinická biochemie-inovovaná, interaktivní výuka e-learningem“ (MŠMT, financované EU v rámci ESF). Byly vytvořeny texty pro jednotlivé kapitoly budoucí interaktivní učebnice klinické biochemie pro studenty medicíny. V rámci tohoto projektu připravují učitelé ústavu moderní výukové materiály, využitelné i pro tablety a e-čtečky. V roce 2014 obdrželo pracoviště finanční podporu pro rozvoj výuky z projektu v rámci tematického okruhu (TO) II -IP.

Učitelé ústavu se podílí také na všech formách postgraduálního studia. Ve šk.r.2014/15 pracují učitelé ústavu jako školitelé 21 postgraduálních studentů v řádné formě studia a 38 studentů v kombinované formě postgraduálního studia (v oborech biochemie a patobiochemie; mikrobiologie; molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie; imunologie; fyziologie a patofyziologie člověka).

Pracoviště tvoří též součást katedry klinické biochemie IPVZ a zajišťuje specializační vzdělávání. Ústav je akreditován pro výuku lékařů a zdravotních laborantů v oboru klinické biochemie, lékařské mikrobiologie; též pro výuku nelékařů - klinický bioanalytik pro klinickou biochemii. Od školního roku 2012/13 zajišťuje pracoviště specializační kurzy Klinické biochemie pro předatestační přípravu. Pracovníci ústavu dále vyučují v kurzech a školicích akcích pořádaných 1.LF UK Praha, IPVZ Praha, NCO NZO Brno.

Ústav je zapojen též v celoživotním vzděláváním. V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze participují učitelé ústavu ve šk.r. 2012/13 v kurzech Teoretické základy medicíny, které pořádá 1.LF UK

 

 

 

 

 

22.10.2014  |   stuka  |   zpět na 1. LF UK