Vyučované předměty

 

Předmět: Základy lékařské chemie - obecná a fyzikální chemie
kód předmětu: B01368
Předmět je určen studentům 1. ročníku Všeobecného lékařství, kteří si chtějí prohloubit znalosti z obecné a fyzikální chemie. Výuka probíhá v zimním semestru.                                                                                                                   

Předmět: Základy lékařské chemie - organická chemie a biochemie  
kód předmětu: B01940
Předmět je určen studentům 1. ročníku Všeobecného lékařství, kteří si chtějí prohloubit znalosti organické chemie. Poskytuje některé základní informace v tomto oboru a vysvětluje vztahy a souvislosti s biochemií. Výuka probíhá v letním semestru.

Předmět: Aplikace biochemie v klinické medicíně
kód předmětu: B01032
Kazuisticky koncipovaný seminář demonstruje použití laboratorních vyšetřovacích metod probraných v rámci biochemie ve druhém ročníku. Student se seznámí i s dalšími metodami, které se v současné době zavádějí do praxe nebo jejichž zavedení se očekává. Jako první seznámení s problematikou se probírá i kombinace a racionání indikace jednotlivých vyšetření. Jednotlivá témata se probírají na základě skutečných kazuistik. Předmět doplňuje výuku patobiochemie a klinické propedeutiky, přístupnou formou připravuje půdu pro mnohem podrobnější výuku klinických oborů a klinické biochemie. Je určen především pro posluchače 3. ročníku, bude-li volná kapacita, mohou se jej účastnit i posluchači vyšších ročníků.


Předmět: Odběr žilní krve I - FLEXI
Stránka volitelného předmětu: /odber-zilni-krve-i-flexi
kód předmětu: B03479

V trojici praktických cvičení studenti všeobecného lékařství získají dovednosti potřebné pro správný odběr žilní krve pevnou jehlou pomocí uzavřeného vakuového odběrového systému (např. Vacutainer, Vacuette). Výuka probíhá jako nácvik odběru na fantomu („odběrové ruce“). Důraz se klade na správnou techniku odběru od přípravy pomůcek, přes přípravu pacienta k odběru, vlastní odběr až po ošetření pacienta po odběru a přípravu vzorků k transportu. Pozornost se věnuje bezpečnosti procedury a provedení postupů tak, aby nedocházelo k preanalytickým chybám. V průběhu předmětu každý účastník samostatně provede desítky odběrů žilní krve na fantomu. Absolventi předmětu budou připraveni jednak pro plánovaný pokračovací kurz Odběr žilní krve II (obtížný odběr, odběr krve u dětí a seniorů, odběr jehlou s křidélky, kanylace periferní žíly a odběr krve z periferní kanyly), jednak pro další nácvik odběrových technik s reálnými pacienty. Absolventi předmětu se také mohou zúčastnit lektorského kurzu a poté se podílet na výuce dalších turnusů.
Předmět se otevírá podle dostupné kapacity. Nelze si jej zapsat automaticky přes SIS. Zájemci mohou podat předběžnou přihlášku, po vypsání nových turnusů předmětu na ně budou pozváni. Poté se mohou (stále předběžně) přihlásit na konkrétní turnus. Pokud se naplní minimální kapacita turnusu, potvrdíme místa dle pořadí, ve kterém přihlášky došly, až do naplnění kapacity. Zápis volitelného předmětu pak zajistí vyučující. Upozorňujeme, že místa v turnusu a tedy ani zápis volitelného předmětu nemůžeme zaručit.

Podrobná anotace předmětu

Předběžná přihláška

Předmět: Odběr žilní krve II - FLEXI
kód předmětu: B03571

Dovednostní kurz Odběr žilní krve II navazuje na volitelný předmět B03479 Odběr žilní krve I – flexi. Ve dvojici praktických cvičení si studenti všeobecného a zubního lékařství rozšíří dovednosti získané v základním kurzu o techniky odběru žilní krve v obtížných situacích pomocí jehly s křidélky s využitím uzavřeného vakuového odběrového systému (např. Vacutainer, Vacuette). Dále se naučí zavést periferní žilní kanylu, použít ji pro odběr žilní krve, ošetřit ji a připravit ji pro další použití.

Předmět je nabízen absolventům kurzu Odběr žilní krve I, kteří obdrží podrobnější organizační pokyny e-mailem. Ani tento předmět není možné zapsat přes SIS, studenti mohou zaslat předběžnou přihlášku a platí obdobný postup jako u předmětu Odběr žilní krve I. Předmět se rovněž otevírá dle dostupné kapacity, místa v předmětu ani jeho zápis nemůžeme zaručit.


Předmět: Redakce WikiSkript
kód předmětu: B01969
V rámci předmětu se studenti podílejí na redakčním zpracování medicínských výukových materiálů na stránkách http://www.wikiskripta.eu/.

Předmět: Kazuistiky z laboratorní diagnostiky
kód předmětu: B02089
Předmět zahrnuje prezentaci kazuistik z různých lékařských oborů. Důraz je kladen na interpretaci laboratorních nálezů. Dále budou studenti tázáni na : a) stanovení diagnózy, b) diferenciální diagnostiku, c) návrh dalších vyšetření, d) návrh léčby. Po prezentaci kazuistiky bude v rámci diskuse prezentováno: - současný stav znalostí o daném onemocnění včetně výzkumných aspektů, - kompletní diferenciální diagnostika, - aktuální možnosti léčby.

Předmět: Odběrové techniky
kód předmětu: B01607
Cílem předmětu je nacvičit studenty odběr venózní krve. Praktická výuka probíhá na náběrovém centru ÚLBLD, FP, Karlovo nám. 32. Před touto částí výuky probíhá nácvik odběru krve z fantomu paže - ve výukové laboratoři ÚLBLD (Kateřinská 32, č.dv. 1.095). Studenti budou mít svůj individuální rozpis výuky.

Předmět: Demonstrace na cvičeních z lékařské biochemie 1

               Demonstrace na cvičeních z lékařské biochemie 2             
kód předmětu: B02986, B02987                                                                                                                        Předmět je zaměřený na prohlubování znalostí biochemických principů a jejich aplikací v klinickém kontextu. Studenti se mohou do výuky zapojit kreativně: vytvářet kazuistiky pacientů a diskutovat interpretaci naměřených dat. Pomáhají svým kolegům ve 2. ročníku podle svých zkušeností s optimální přípravou ke zkoušce. Absolvováním předmětu si studenti nejen upevní biochemické znalosti, zejména však rozšíří své experimentální, komunikační a pedagogické schopnosti.

 Předmět: Biochemie sportu a výživy v praxi

 kód předmětu: B03538

 Volitelný předmět navazuje na výuku lékařské biochemie, částečně také fyziologie. Studenti se v něm z biochemického pohledu seznámí s obecnými doporučeními pro výživu, pohybovou aktivitu a životní styl pro zdravou populaci. Důraz se přitom klade na to, aby problematika byla vyučována v souladu se současným stavem poznání, studenti se učili kriticky pracovat se závěry studií a důkazy, kterými jsou doporučení podložena, a seznámili se s jejich biochemickou podstatou, pokud je známa. Výuka bude probíhat kombinovanou, inovativní formou. Část lekcí se bude odehrávat v učebně (zejména formou workshopů), část v terénu (např. otužování či vybrané fyzické aktivity při sledování vybraných fyziologických funkcí) a v laboratoři (např. měření vybraných metabolitů převážně z kapilární krve). Některá témata budou vyučována ve spolupráci s externími hosty. Tematicky bude předmět pokrývat obecná pohybová i výživová doporučení – základy výživy (makro i mikronutrienty, speciální diety, výživové doplňky, hydratace ve sportu). Diskutují se i další aktuální témata – hormeze, otužování, extrémní zátěž. Probírá se i význam regenerace a její metabolické principy. Výuka směřuje k řadě praktických aplikací, od základů nutričních intervencí v jednoduchých situacích, přes tréninkové režimy, až po interpretaci některých biochemických parametrů - studenti si např. vyzkouší sestrojení laktátové křivky.

 

 

 

 

05.02.2024  |   lfial  |   zpět na Volitelné předměty