Centrum nádorové cytogenomiky

Pracoviště CNC přijímá vzorky nádorových buněk z VFN, KDHO FN Motol, Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky ÚVN a dalších zdravotnických zařízení z Prahy a okolí a zajišťuje superkonsiliární cytogenetické poradenství pro celou ČR. Centrum se zabývá především cytogenetickou a molekulárně cytogenomickou diagnostikou získaných chromosomových aberací v nádorových buňkách u dospělých a dětí s různými typy hematologických malignit a/nebo s vybranými typy solidních nádorů. Kromě toho pracoviště provádí i cytogenetická vyšetření lymfocytů periferní krve dárců kostní dřeně a nemocných s některými vrozenými endokrinologickými syndromy spojenými s chromosomovými odchylkami. Na pracovišti jsou zavedeny a pro diagnostické i výzkumné účely rutinně využívány všechny dostupné klasické a molekulárně cytogenomické metody: konvenční cytogenetická analýza G-pruhovaných chromosomů v metafázi, různé modifikace metody fluorescenční in situ hybridizace (I-FISH, cIg FISH, WCP-FISH, mFISH, mBAND), mikročipové technologie (aCGH, aCGH/SNP), metoda MLPA a masivní paralelní sekvenování (NGS). Pracoviště se rovněž dlouhodobě podílí na výchově pregraduálních a postgraduálních studentů a specializační přípravě lékařů, nelékařů a laborantů (Klinická genetika, Lékařská genetika). Pracovníci CNC byli a jsou řešiteli a spoluřešiteli řady českých i evropských výzkumných projektů zaměřených na studium získaných genetických změn v nádorových buňkách (např. projekty IGA MZČR, AZV, GAČR, MŠMT, ELN, EWOG MDS, COST atd.). Centrum nádorové cytogenomiky VFN velmi úzce spolupracuje s Cytogenetickou laboratoří ÚHKT a na základě smlouvy mezi oběma institucemi z roku 2002 tvoří součást společného Centra nádorové cytogenetiky.