Projekty a granty

Probíhající projekty:

MZ ČR RVO-VFN64165: Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch II

Cooperatio: Institucionální podpora 1. LF UK: Komplexní onkologický program

AZV NU21-04-00100 (2021-2024) (GH-21-04-00100-0-846): Studium genomické diverzity v primárních a recidivujících gliomech pro lepší pochopení patogeneze mozkových nádorů (doc. Z. Zemanová, CSc., RNDr. L. Lizcová Ph.D., Mgr. H. Lhotská, Ph.D., Mgr. T. Aghová, Ph.D.)

GAUK 159020 (2020-přerušeno): Detekce získaných genetických změn ve volné cirkulující  nádorové DNA v krevní plazmě a cerebrospinální tekutině u pacientů s maligními gliomy (vedoucí projektu doc. RNDr. Z. Zemanová, CSc., řešitel Mgr. D. Vidláková)

NU21-08-00312 (2021-2024): Význam klinicky relevantních substrátů proteazomové degradace u MDS (doc. RNDr. Z. Zemanová, CSc.-člen týmu)

Ukončené projekty:

ProgresQ28: Komplexní onkologický program

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. - členka řešitelského týmu
GAČR 18-01687S (2018-2020): Role cytokiny-indukované diferenciace leukemických kmenových buněk po aplikaci azacytidinu v léčbě progredující myelodysplázie.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. - členka řešitelského týmu
AZV ČR 1627790A (2016-2019): Molekulárni markery v diagnostice a monitorování léčby novými modalitami u myelodysplastického syndromu.

Prof. Ing. Kyra Michalová, Dr.Sc.spoluřešitel, doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. - členka řešitelského týmu
GAČR P302-12-G157 (2012-2018): Dynamika a organizace chromosomů během buněčného cyklu a při diferenciaci v normě a patologii.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – hlavní řešitel
IGA MZ ČR NT13212-4/2012 (2012-2015): Význam genomových změn v pathogenezi nízkostupňových gliomů a korelace s HMRSI spektroskopií a histologickou analýzou.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – hlavní řešitel
IGA MZ ČR NR/9227–3 (2007-2009): Molekulárně cytogenetická analýza komplexních chromosomových aberací v buňkách kostní dřeně nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS) a akutní myeloidní leukemií (AML) a jejich prognostická význam.

Prof. Ing. Kyra Michalová, Dr.Sc. – spoluřešitel
IGA MZ ČR NR9481-3 (2007-2009): Optimalizace nákladných vyšetřovacích a léčebných postupů s cílem zvýšení efektivity léčby a snížení mortality nemocných s AML vycházející z klinických a vysoce sofistikovaných prediktivních dat a jejich multifaktoriální analýzy v registru ALERT.

Mgr. Lenka Pavlištová, Ph.D. – spoluřešitel
IGA MZ ČR NR/9227-3 (2007-2009): Kombinovaná molekulárně biologická a molekulárně cytogenetická analýza genomových změn u nemocných s chronickou lymfatickou leukémií

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – hlavní řešitel
IGA MZ ČR NR 8183-4 (2004-2007): Molekulárně-cytogenetická analýza značených plazmatických buněk a prognostický význam klonálních chromosomových aberací u mnohočetného myelomu.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – hlavní řešitel
IGA MZ ČR 1A/8237-3 (2004-2006): Molekulárně cytogenetická analýza buněk mozkových gliomů a její přímos pro diagnostiku a léčbu.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – spoluřešitel    

IGA MZ ČR NR/7995-3 (2004-2006): Mapování zlomových míst delecí a kryptických aberací chromosomů 3 a 7 u hematologických malignit molekulárně cytogenetickými metodami.

Prof. Ing. Kyra Michalová, Dr.Sc. – hlavní řešitel    

GAČR 301/04/0407 (2004-2006): Nestabilita genomu leukemických buněk na chromosomové úrovni.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – hlavní řešitel
IGA MZ ČR NE 6472-3 (2001-2003): Molekulárně-cytogenetická analýza interfázních buněk a prognostický význam malých buněčných klonů s heteroploidiemi u dětských leukémií a preleukémií.

Prof. Ing. Kyra Michalová, Dr.Sc. – hlavní řešitel
GAČR 301/01/0200 (2001-2003): Analýza kryptických vrozených i získaných chromosomových odchylek v lidských somatických a nádorových buňkách mnohobarevnou fluorescenční in situ hybridizací (mFISH)

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – spoluřešitel
IGA MZ ČR NE6470-3 (2001-2003): Význam molekulárně cytogenetických analys u chronické lymfatické leukemie.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – hlavní řešitel
IGA MZ ČR NE/4744-3 (1998-2000): Detekce hyperdiploidie u dětských akutních lymfatických lekémií (ALL) pomocí FISH.

Prof. Ing. Kyra Michalová, Dr.Sc. – hlavní řešitel
GAČR 302/98/0071 (1998-2000): Molekulární cytogenetická analysa strukturních chromosomových přestaveb u hematologických malignit.

Doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. – spoluřešitel
IGA MZ ČR NC 5010-3 (1998-2000): Molekulární cytogenetická diagnostika u chronických lymfatických leukemií (CLL).

27.10.2023  |   msevc  |   zpět na Projekty a granty