Přehled publikační činnosti pracovníků TC v letech 2015 - 2020

 

Vědecké články v časopisech s IF

 1. Dostálová G, Bělohlávek J, Hlubocká Z, Bayerová K, Bobčiková P, Kvasnička T, Kvasnička J, Linhart A, Karetová D. Multiple thrombophilia mutations as a possible cause of premature myocardial infarction. Wien Klin Wochenschr. 2017 Apr 5. doi: 10.1007/s00508-017-1193-z. [Epub ahead of print], PMID: 28382527 IF 0,836
 2. Hartinger J, Novotny R, Bilkova J, Kvasnicka T, Mitas P, Sima M, Hlubocky J, Kvasnicka J, Slanar O, Lindner J. The Role of Dipyrone in the High Development of On-Treatment Platelet Reactivity in Acetylsalicylic Acid Treated Patients Undergoing Peripheral Artery Revascularization. Med Princ Pract. 2018 May 13. doi: 10.1159/000489970. IF 1,469
 3. Krajcoviechova A., Wohlfahrt P., Mayer jr O., Vanek J., Hajkova J., Hlinovsky D., Kvasnicka T., Tremblay J., Hamet P., Filipovsky J., Kvasnicka J., Cifkova R. Tobacco smoking strongly modifies the association of Prothrombin G20210A with undetermined stroke: consecutive survivors and population-based controls. Atherosclerosis. 2015; 240: 446-452. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2015.04.010. IF 3,994
 4. Kvasnicka T, Malikova I, Zenahlikova Z, Kettnerova K, Brzezkova R, Zima T, Ulrych J, Briza J, Netuka I, Kvasnicka J. Rivaroxaban - Metabolism, Pharmacologic Properties and Drug Interactions. Curr Drug Metab. 2017 May 18. doi: 10.2174/1389200218666170518165443. [Epub ahead of print], PMID: 28524005 IF 2,847
 5. Netuka I, Kvasnička T, Kvasnička J, Hrachovinová I, Ivák P, Mareček F, Bílková J, Malíková I, Jančová M, Ma J, Sood P, Sundareswaran KS, Connors JM, Mehra MR. Evaluation of Von Willebrand Factor with a Fully Magnetically Levitated Centrifugal Continuous Flow Left Ventricular Assist Device In Advanced Heart Failure. Journal of Heart and Lung Transplantation; 2016; přijato k publikaci. IF 6,650
 6. Pařízek A, Binder T, Blaha J, Bursik M, Feyereisl J, Janku P, Kokrdova Z, Krepelka P, Kvasnicka J, Lubusky M, Seidlova D, Simeta O, Stourac P, Cerny V. Diagnosis and therapy of life-threatening peripartum hemorrhage: Czech-Slovak interdisciplinary guidelines. International Journal of Obstetric Anesthesia. 2018; přijato k tisku. IF 3,404
 7. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryba V, Komarc M, Malikova I, Brzezkova R, Kvasnicka J Jr, Krska Z, Briza J, Kvasnicka J. The impact of hereditary thrombophilia on the incidence of postoperative venous thromboembolism in colorectal cancer patients: a prospective cohort study. European Surgery. 2018. https://doi.org/10.1007/s10353-018-0534-0. IF 0,287
 8. Ulrych J, Kvasnicka T, Fryby V, Komarc M, Malikova I, Burget F, Brzezkova R, Kvasnicka J. Jr., Krska Z, Kvasnicka J. 28 day post-operative persisted hypercoagulability after surgery for benign diseases: a prospective cohort study. BMC Surg. 2016 Apr 6;16:16. doi: 10.1186/s12893-016-0128-3. IF 1,397
 9. Klímová J, Zelinka T, Rosa J, Strauch B, Haluzikova D, Haluzik M, Holaj R, Kratka Z, Kvasnicka J, Durovcova V, Matoulek M, Novak K, Michalsky D, Widimsky J, Petrak O. FGF21 Levels in Pheochromocytoma/Functional Paraganglioma. Cancers. 2019; 11(4). pii: E485. IF 6,162
 10. Řádek M, Babuňková E, Špaček M, Kvasnička T, Kvasnička J. Determination of Circulating Endothelial Cells and Endothelial Progenitor Cells Using Multicolor Flow Cytometry in Patients with Thrombophilia. Acta Haematologica. 2019; 142(2): 113-119. IF 1,307

Odborné články v recenzovaných časopisech

 1. Blatný J, J. Blaha, K. Cvachovec, V. Cerny, J. Firment, P. Kubisz, J. Kvasnicka, J. Masopust, M. Penka, P. Salaj, J. Stasko, R. Zahorec, I, Zykova. Diagnostika a léčba život ohrožujícího krvácení u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2017; 28(4): 263-269.
 2. Kvasnicka T, Bobcikova P, Malikova I, Hajkova J, Zima T, Ulrych J, Briza J, Brzezkova R, Duskova D, Poletinova S, Kieferova V, Kvasnicka J. The Frequencies of Ten Platelet Polymorphisms Associated with Atherosclerotic Cardiovascular Disease in Patients with Venous Thromboembolism: A Population-Based Case-Control Study. Hereditary Genet. 2015; 4:3. doi: 10.4172/2161-1041.1000153
 3. Kvasnička J, Krška Z, Bobčíková P. Platelet polymorphisms and venous thromboembolism in pregnancy and puerperium. 6th European Conference on Predictive, Preventive and Personalized Medicine and Molecular Diagnostics & 2nd World Congress on Human Genetics. Edinburgh, Scotland, 14. – 15. 9. 2017. J Pharmacogenomics Pharmacoproteomics. 2017; 8(3): 66.
 4. Kvasnička J, Penka M, Kvasnička T, Michalcová J, Kudrnová Z. Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) – dabigatran etexilatem, apixabanem a rivaroxabanem. Vnitřní lékařství. 2015; 61(6): 43-50.
 5. Kvasnička J, Seifert B. Antitrombotická prevence a léčba v primární péči. Doporučený postup pro všeobecné praktické lékaře. Novelizace 2018.
 6. Kvasnička J. Albutrepenonacog alfa (IDELVION) – nový lék hemofilie B s prodlouženým účinkem. Remedia. 2018; v tisku.
 7. Kvasnička J. Antikoagulační léčba v roce 2015. Bulletin Sdružení praktických lékařů České republiky. 2016; 26(1): 54-59.
 8. Kvasnička J. Beriplex, čtyřsložkový koncentrát protrombinového komplexu. Remedia. 2016; 26(5): R4-R6.
 9. Kvasnička J. Edoxaban – nový inhibitor FXa. Remedia. 2017; 27(2): 1-6.
 10. Kvasnička J. Haemocomplettan P a jeho indikace v klinické praxi. Remedia. 2016; 26(4):353-354.
 11. Kvasnička J. Nízkomolekulární hepariny. Farmakoterapie. 2015; 11(1): 133-137.
 12. Kvasnička J. Nová perorální antikoagulancia. Postgraduální medicína. 2016; 18(Příloha č. 2): 30-33.
 13. Kvasnička J. Postavení warfarinu v dnešní době – budeme jej ještě potřebovat? Editorial. Vnitřní lékařství. 2017; 63(12): 930-931.
 14. Kvasnička J. Trombofilie. Angis Revue. 2015; 2: 21-24.
 15. Kvasnička J. U onkologických pacientů je při stagingu s CT třeba myslet i na tzv. doprovodné trombózy. Acta medicinae. 2016; 3: 50-51.
 16. Kvasnička T, Linhartová P, Ševčík M. Srovnání naměřených výsledků INR a aPTT přístrojem CoaguChek® Pro II s výsledky získanými z certifikovaného analyzátoru u pacientů bez antikoagulační medikace a u warfarinizovaných pacientů. Labor Aktuell. 2018; 1: 19-21.
 17. Kvasnička T, Zenáhlíková Z, Brzežková R, Kvasničková P, Grauová B, Hellerová-Zemanová I, Vogelová M. Geneticky podmíněné rizikové faktory trombofilie v ordinaci praktického lékaře. Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře. 2017; 9(1): 19-23.
 18. Kvasnička T. Komentář k článku: Přemostění: perioperační postup při trvalé perorální antikoagulační nebo antiagregační léčbě. Medicína po promoci. 2015; 16(2): 96-98.
 19. Kvasnička T. Perioperační péče o pacienty užívající perorální antikoagulancia, Farmakoterapeutická Revue. 2018; 2(4): 1-8.
 20. Kvasnička T. Trombofilní stavy – co by měl vědět praktický lékař. Postgraduální medicína. 2017; 19(6): 615-619.
 21. Pařízek A, Binder T, Bláha J, Blatný J, Buršík M, Feyereisl J, Janků P, Kokrdová Z, Křepelka P, Kvasnička J, Lubušký M, Seidlová D, Šimetka O, Štourač P, Černý V. Diagnostika a léčba peripartálního život ohrožujícího krvácení: Česko-slovenský mezioborový konsenzus. Doporučený postup České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS), České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti (SGPS). Česká gynekologie. 2018; 83(2): 150-157.
 22. Kvasnička J. Andexanet alfa – specifické antidotum při závažném krvácení po léčbě apixabanem nebo rivaroxabanem. Remedia. 2020; 30(3): 284-286.
 23. Kvasnička T. Profylaxe a léčba s LMWH ve zvláštních situacích. Profi medicína. 2020; 5(6): 3-5.
 24. Kvasnička T. Sledování klinického efektu venofarmaka Cyclo 3 Fort© u pacientů s žilní insuficiencí (studie SEVEC). Profi Medicína. 2020; 5(9): 2-7.
 25. Kvasnička T, Malíková I, Linhartová L. Srovnání naměřených výsledků D-dimerů POCT přístrojem cobas h 232 s výsledky získanými z laboratorních analyzátorů. Labor Aktuell. 2020; 24(2): 38-41.
 26. Kvasnička T. Rivaroxaban – metabolismus, farmakologické vlastnosti a interakce s léčivy. Vaskulárna medicína. 2019; 11(1): 1-2.
 27. Krška Z, Kvasnička J, Hořejš J, Hoskovec D. Uzávěry žil splanchnického řečiště. Rozhledy v chirurgii. 2019; 98(6): 239-244.
 28. Kvasnička J. Hemostáza a její poruchy. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. 2019; 5(3): 126-129.
 29. Kvasnička J. Nové indikace direktních antikoagulancií – preventivní užití? Acta Medicinae. 2019; 8(2): 53-55.
 30. Kvasnička J. Tromboembolické komplikace u onkologických pacientů a jejich primární profylaxe. Acta Medicinae. 2019; 10-11: 82-84.
 31. Kvasnička T. Enoxaparin v prevenci a terapii tromboembolicke nemoci u onkologickych pacientů, kazuistiky v onkologii a hematoonkologii.Acta Medicinae. 2019; 4: 14–17.
 32. Kvasnička T. Perioperační péče o pacienty s antikoagulační terapií warfarinem. Labor Actuell. 2019; 23(1): 19-22.
 33. Kvasnička T. Rivaroxaban u pacientů s maligním onemocněním a venózním tromboembolismem – výsledky randomizované studie SELECT‑D. Farmakoterapeutická revue. 2019; 4: 533-538.

Monografie a kapitoly v monografii

 1. Ulrych J., Kvasnička J. Lymfomy. In. Z. Krška, D. Hoskovec, L. Petruželka a kol. Chirurgická onkologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2014. pp. 259-267. ISBN: 978-80-247-4284-7.
 2. Kvasnička J. Antikoagulační léčba v roce 2015. In: Vrablík M, et al. Vnitřní lékařství 2015. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. Axonite review. ISBN: 978-80-88046-04-2.
 3. Kvasnička J. Trombogeneze v žilním systému. In: Debora Karetová, et al. Vaskulární medicína. Praha: Maxdorf, 2018.
 4. Kvasnička J. Farmakoterapie poruch hemostázy. In: Josef Marek, ed. Farmakoterapie vnitřních nemocí. Praha: Grada, 2018.
 5. Kvasnička J, Marková M. Farmakoterapie v hematologii. In: Marek J, Vráblík M, eds. Markova farmakoterapie vnitřních nemocí;5. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, pp. 269-344. ISBN: 978-80-247-5078-1.
16.12.2020  |   msevc  |   zpět na Publikace