Spolupráce

ÚPMD Praha Podolí a Gyn. porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha - výzkumně se zde vyhodnocuje efektivita profylaxe s LMWH v těhotenství, včetně sledování možných rizik krvácení, a to i fetomaternálního krvácení po průkazu fetálního hemoglobinu v obvodové krvi matky technikou průtokové cytometrie.

2. interní klinika VFN a 1. LF UK - vyhodnocuje se význam stanovení polymorfismů /CYP4V2 (rs13146272), SerpinC1 (rs2227589) a PEAR-1 (rs41299597, rs11264579, rs2768759) a mutací LPA (rs 3798220) a 9. chromozomu (9 p 21.3; rs10757274)/ ve vztahu k infarktu u mladých osob do 55 let, event. k dalším komplikacím po PCI.

Transplantační centrum IKEM - je prováděno studium protrombogenních mutací u pacientů v čekací listině k transplantaci ledvin.

Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice – spolupráce při výzkumu geneticky podmíněných poruch hemostázy u osob s kardiovaskulárními chorobami aterosklerotického původu a jejich prevalence v naší populaci (Czech post-MONICA study).

Pracoviště je zapojeno do mezinárodního vědeckého projektu INVENT (International Network of VENous Thromboembolism Clinical Research Networks).

 

12.06.2019  |   msevc  |   zpět na Spolupráce