Spolupráce

VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE:

Gynekologicko-porodnická klinika - as. MUDr. Karel Řežábek, as. MUDr. Michal Koucký

  • pravidelná konziliární činnost v Centru asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky VFN, spolupráce s Perinatologickým centrem Gynekologicko-porodnické kliniky VFN.

IV. interní klinika

  • stanovení markerů lokálního zánětu u nemocných s IBD.

Nefrologická klinika – prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. MBA, MUDr. Zdeňka Hrušková

  • Banka biologického materiálu nemocných s imunologicky podmíněnými chorobami ledvin.

Onkologická klinika - doc. MUDr. Petra Tesařová, PhD., MUDr. Michaela Čabiňaková, MUDr. Zuzana Bielčíková

  • stanovování cirkulujících nádorových buněk a sérových markerů u pacientek s karcinomem prsu.

Urologická klinika – doc. MUDr. Viktor Soukup, PhD., MUDr. Otakar Čapoun

  • stanovování cirkulujících nádorových buněk a sérových markerů u pacientů s kastračně-rezistentním karcinomem prostaty.

JINÁ PRACOVIŠTĚ:

ISCARE IVF, IBD centrum - prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

  • spolupráce na vyšetřování fekálního a sérového kalprotektinu, protilátek proti infliximabu a hladin infliximabu, protilátek proti adalimumabu a hladin adalimumabu, IL-17 u nemocných s IBD.

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR- prof. MUDr. Helena Tlaskalová – Hogenová, DrSc., doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc., Ing. Daniel Sánchez, PhD.

  • spolupráce na výzkumu potravinové alergie, výběr sér pacientů s potravinovými alergiemi a korelace s klinickými projevy.

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i, Laboratoř imunopatologie a imunoterapie

  • identifikace B-buněčných subpopulací použitelných jako predikční a monitorovací markery odpovídavosti na biologickou terapii IBD.

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i., Laboratoř genové exprese- prof. Mikael Kubista, Mgr. David Švec PhD.

  • stanovení genové heterogenity cirkulujících nádorových buněk u pacientů s nádorovým onemocněním pomocí vysokokapacitní kvantitativní real-time PCR.

Ústav hematologie a krevní transfuze prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.

  • stanovení imunologického profilu u pacientů s chronickou myeloidní leukemií před zahájením terapie a sledování změn v průběhu terapie. 

 

13.06.2019  |   phork  |   zpět na Spolupráce