Projekty a granty

Řešené výzkumné a grantové projekty:

AZV NU22-A-150 (2022 -): Sledování imunitní odpovědi po očkování mRNA vakcínami proti viru SARS-CoV-2 u pacientů s autoimunitními neurologickými onemocněními.

MZ ČR RVO-VFN 64165 GJIH-0599-00-7-846 (2012-): Institucionální podpora – Projekt dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.

COOPERATIO program 207034: vědní oblasti Lékařská diagnostika a základní lékařské vědy


Ukončené výzkumné a grantové projekty:

AZV MZ ČR  6-31806A (2016 - 2019): Nové metody in vivo monitorace a ošetření dehiscence střevní anastomózy na experimentálním modelu (spoluřešitel).

SVV 260 031 (2014 - 2018): Nemoci ledvin a systémové autoimunitní choroby, jejich patogeneze.

MZ ČR IGA NT 12205-5 (2011 – 2015): Detekce cirkulujících nádorových buněk a sledování exprese genů u kastračně rezistentního karcinomu prostaty jako součást individualizace systémové léčby.

MZ ČR IGA NT 12363 (2011 – 2014): Prohloubení znalostí o imunologii chronické myeloidní leukemie: předpoklad vývoje terapeutické vakcíny.

GA UK 539 512 (2012 – 2015): Stanovení matrixových metaloproteinas 2 (MMP2) a 9 (MMP9), vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a cirkulujících nádorových buněk (CTC) ve vztahu k progresi nádorových onemocnění prsu a prostaty.

2008  - 2011 IGA MZ ČR NS 9976-3: Sledování exprese genů v cirkulujících nádorových buňkách (CTC) u karcinomu prsu jako součást procesu individualizace léčby a časné detekce metastatického procesu.

2010  - 2011 GAUK 59410: Sledování korelace přítomnosti cirkulujících nádorových buněk (CTC) v periferní krvi a diseminovaných nádorových buněk (DTC) v kostní dřeni u pacientek s primárním nádorem prsu.

2009  - 2010 GAUK 7709: Cirkulující nádorové buňky: Nový prognostický faktor u pacientek s karcinomem prsu?

12.12.2023  |   phork  |   zpět na Projekty a granty