Referenční laboratoř

https://ulbld.lf1.cuni.cz/referencni-lab

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK

Karlovo náměstí 32, 121 11 Praha 2, tel. 22496 6661

Referenční laboratoř byla založena při Oddělení klinické biochemie (OKB) Fakultní nemocnice 2 s Fakultní poliklinikou v Praze opatřením MZ ČSR č.j. LP/4-278-18.2.1985 ze dne 29.8.1985 (Věstník MZ 1986, částka 8-12, str. 143).

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii při ÚLBLD je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 jako Zkušební laboratoř č. 1250.3.

Spolupráce mezi RL a Českým institutem pro akreditaci o.p.s. se začala rozvíjet zejména v roce 1996 až 1997. V té době byla Referenční laboratoř reprezentována hlavně výraznou osobností RNDr. Luďka Dohnala. Pracovníci obou organizací se společně podíleli na řadě přednášek a posterů prezentovaných na klinicko-biochemických a hematologických fórech a v kurzech IPVZ Praha a IDPVZ Brno.

RL se soustavně zabývá testováním diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Nejčastěji se jedná o systémy ke stanovení glukózy (typicky glukometry určené pro samokontrolu pacientů) a ke stanovení HbA1c pomocí POCT přístrojů.

V současné době má RL implementovány následující akreditované metody stanovení (zkoušky):
1) Stanovení glukózy v plazmě a séru spektrofotometricky (dle SOP-ÚLBLD-RL- GLU1). Hexokinasa-G-6P-dehydrogenáza, bichromaticky 340/380 nm, end-point, navázáno na SRM 917a, SRM 965a, lineární rozsah stanovovaných koncentrací je 2 až 33 mmol/l, Rozšířená kombinovaná nejistota s faktorem rozšíření (pokrytí) k=2 je 0,297 mmol/l tj. 5,95 %.

2) Stanovení glukózy systémem glukometr – měřící proužek pro ověření funkce glukometru (dle SOP-ÚLBLD-RL- GLU2) včetně formuláře pro Protokol o testování systému

Hodnoty glukózy stanovené uvedenou metodikou pomocí glukometru jsou statisticky zhodnoceny s výsledky stanovenými pomocí srovnávací metody (dle SOP-ÚLBLD-RL-GLU1).

3) Stanovení HbA1c systémem POCT pro ověření jeho funkce (dle SOP-ÚLBLD-RL-03) včetně formuláře pro Protokol o testování systému. Hodnoty HbA1c stanovené uvedenou metodikou pomocí analyzátoru POCT jsou statisticky zhodnoceny s výsledky stanovenými pomocí srovnávací HPLC metody prováděné v Centrální laboratoři ÚLBLD VFN na analyzátoru Variant II TURBO BioRad (dle SOP-ÚLBLD-CL-HbA1c -01).

Cena a podmínky testování na dotaz. Při zpracování cenové kalkulace je přihlíženo k náročnosti zakázky, počtu opakování, k nutným vedlejším výdajům. Cenová kalkulace je vždy provedena před přijetím objednávky a případné změny nebo dodatečné testování jsou dohodnuty písemným doplňkem k objednávce.


Postup testování je uveden v protokolech již otestovaných POCT systémů, které jsou uveřejněny na stránkách https://ulbld.lf1.cuni.cz/referencni-lab

Praha ….1.2021 Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
vedoucí Referenční laboratoře
pro klinickou biochemii při ÚLBLD VFN a 1.LF UK


12.01.2021  |   dspri  |   zpět na Referenční laboratoř