Centrum nádorové cytogenetiky

Centrum nádorové cytogenetiky (CNC), které je součástí ÚLBLD, je největší zařízení tohoto druhu v ČR, které se specializuje na vyšetření nádorů. Toto společné pracoviště VFN a ÚHKT přijímá vzorky nádorových buněk z VFN, ÚHKT a dalších zdravotnických zařízení z Prahy a okolí a zajišťuje superkonsiliární cytogenetické poradenství pro celou ČR.

Centrum se zabývá především cytogenetickou a molekulárně cytogenetickou analýzou chromosomových aberací v nádorových buňkách dětí a dospělých s různými typy hematologických malignit a /nebo s vybranými typy solidních nádorů. Kromě toho pracoviště provádí i cytogenetická vyšetření lymfocytů periferní krve dárců kostní dřeně a nemocných s některými vrozenými syndromy spojenými s chromosomovými odchylkami.

Na pracovišti jsou zavedeny a pro diagnostické i výzkumné účely rutinně využívány všechny dostupné klasické a molekulárně cytogenetické metody: konvenční cytogenetická analýza metafázních chromosomů, FISH, mFISH, mBAND, CGH a metody array CGH a SNP array, MLPA (ve spolupráci s ˇUHKT)

Laboratoř je vybavena světelnými a fluorescenčními mikroskopy (Zeiss, Olympus), počítačovými analýzami obrazu (MetaSystems), automatickými zařízeními pro zpracování buněčných kultur po kultivaci a pro přípravu a barvení mikroskopických preparátů, systémem Metafer pro automatické vyhledávání buněk a mitos a hybridizační stanicí pro mikročipy (Agilent).

Pracoviště se rovněž dlouhodobě podílí na výchově pregraduálních a postgraduálních studentů. Pracovníci centra byli a jsou řešiteli a spoluřešiteli řady výzkumných českých i zahraničních projektů MZ ČR, MŠMT a COST zaměřených na studium genetických změn v nádorových buňkách.