Centrální hematologické laboratoře

Centrální hematologické laboratoře jsou rozsahem činnosti největší hematologickou laboratoří v České republice. Hematologická laboratorní diagnostika pokrývá celé spektrum morfolo-gických, koagulačních a molekulárně genetických vyšetření a imunofenotypisace, které jsou potřebné pro obor klinické hematologie a další klinické obory ve Fakultní nemocnici.  Externí kontrola kvality laboratorních vyšetření je ověřována v Institutu INSTAND, SRN s platností pro celou EU. Laboratorní vyšetření na nejmodernějších přístrojích většinou s plnou automatizací jsou prováděna nejen pro VFN a její části, ale i pro celou řadu dalších zdravotnických pracovišť v Praze a v ČR. Počet laboratorních výkonů v roce 2011 činil celkem 832 853, z toho počet výkonů koagulačních 419 144, počet výkonů FACS  80 370, počet výkonů morfologie 269 071. CHL se také podílí se na výuce doktorského, magisterského a bakalářského směru 1. lékařské fakulty UK v Praze. Bylo zde řešeno několik grantových studií a zejména Výzkumný záměr MZ ČR č.64165: Diagnostika a léčba geneticky podmíněných poruch.

V Centrální hematologické laboratoři je začleněna také Referenční laboratoř pro automatizaci v hematologii MZ ČR, která se již více než 20 let podílí na zavádění nových technologií v oboru. Centrální hematologické laboratoře dnes disponují špičkovým laboratorním vybavením. Jsou to zejména analyzátory krevního obrazu UniCel DxH 800 firmy Beckman Coulter, XE5000 firmy Sysmex, koagulační analyzátory BCS XP firmy Siemens a Sysmex CA 7000 firmy Siemens, ACL TOP firmy Instrumentation Laboratory a přístroji pro vyšetření primární hemostázy. Kvalitu práce dokumentuje i udělení akreditace dle normy ČSN EN ISO 15189 pro tato vyšetření: Stanovení krevního obrazu s 5- ti populačním diferenciálem, diferenciálního rozpočtu leukocytů v nátěru periferní krve a kostní dřeně a retikulocytů v periferní krvi mikroskopicky. Stanovení protrombinového času, aktivovaného parciálního tromboplastinového času, fibrinogenu dle Clausse, trombinového času, antitrombinu III, stanovení D-dimeru, reptilázového času, proteinu C, proteinu S, faktorů II, V, VII, X, VIII, IX, XI, XII, transferin, alfa 2 makroglobulinu, alfa 1 kyselého glykoproteidu, alfa 1 antitrypsinu, C reaktivního proteinu (CRP), Lupus antikoagulans, jednotek inhibice anti Xa, antigenu von Willebrandova faktoru, a PiCT – stanovení jednotek inhibice anti Xa. Laboratoř je také akreditována pro molekulárně genetické metody - vyšetření mutace v genu pro faktor V – FV Leiden 1691 G/A metodou real-time PCR a mutace v genu pro prothrombin (faktor II) 20210G/A. Splňuje tak podmínky „Zvláštních požadavků na kvalitu a způsobilost“  Zákona č. 373/2011 sb, § 28, pro genetická vyšetření. Akreditována je také Laboratoř průtokové cytometrie pro Stanovení lymfocytárních subpopulací v periferní krvi metodou průtokové cytometrie, která je specializována zejména na diagnostiku maligních lymfoproliferací.