Trombotické centrum

Trombotické centrum (TC) bylo ve VFN zřízeno již v roce 2002. Nyní má 2 ambulance vybavené ultrazvukovou diagnostikou hluboké žilní trombózy. Lékařské služby zde poskytují tito odborníci : hematolog, angiolog, pediatr a genetik v zastoupení : 1 profesor, 1 docent a 7 lékařů s vědeckou hodností PhD, CSc nebo DrSc.

Součástí Trombotického centra je i jeho výzkumná část – Výzkumná laboratoř dědičných vad hemostázy a patologie stěny cévní. Rutinní i další specializovaná vyšetření jsou prováděna v akreditované Centrální hematologické laboratoři ÚLBLD ( APTT, PT, TT, koncentrace D-dimerů, fibrinogen, koncentrace koagulačních faktorů, zejména F VIII a jejich inhibitorů (antitrombin III, protein C, protein S), známých trombofilních mutací (Leidenské mutace FV, mutace F II protrombin, GP6), antifosfolipidové protilátky, lupus antikoagulans, homocystein a inhibice FXa při léčbě s LMWH. Tato vyšetření jsou prováděna selektivně u osob po prodělané žilní trombóze, plicní embolii nebo u osob s prokazatelnou rodinnou zátěží (výskyt tromboembolie nebo trombofilní mutace v příbuzenstvu), zejména u žen s rizikem trombofilie před nasazením hormonální kombinované antikoncepce nebo substituční terapie s estrogeny, včetně při použití terapie s protrombogenním účinkem.

V Trombotickém centru jsou pak pacienti s dědičnou nebo získanou trombofilií dispensarizováni. Těmto nemocným je zde poskytována plná diagnostická, poradenská a léčebná ambulantní péče. Konziliární činností nyní Trombotické centrum pokrývá oblast Prahy a několika dalších krajů, zejména Středočeského. Je zde vytvořen registr těhotných žen s trombofilií sledovaných během gravidity. Léčba a profylaxe žilní trombózy je prováděna v souladu s doporučením 9. ACCP konference o antitrombotické a trombolytické terapii z roku 2012. Jedná se o tzv. evidence based guidelines vzniklé na základě zhodnocení výsledků řady klinických studií. Dle těchto guidelines je prováděna prevence TEN i u pacientů s vysokým rizikem TEN v situacích - operace, úraz, dlouhodobá imobilizace, cesta na dlouhé vzdálenosti atd. Z dispensarizovaných nemocných v Trombotickém centru (n 8620 ) byl nyní vytvořen registr nemocných s prodělanou žilní trombózou, nebo plicní embolií (n 2629 ), u kterých jsou k disposici všechna potřebná data, jak klinická tak i laboratorní. Tímto může Trombotické Centrum poskytovat léčebně preventivní péči již i na základě vlastních poznatků a zkušeností.

Výzkumně se zde vyhodnocuje i efektivita profylaxe s LMWH v těhotenství, včetně sledování možných rizik krvácení, a to i fetomaternálního krvácení po průkazu fetálního hemoglobinu v obvodové krvi matky technikou průtokové cytometrie. Tato detekce fetomaternálního krvácení se stala již rutinním vyšetřením pro potřeby gyn. porodnické kliniky VFN Praha a ÚPMD Praha Podolí.

Výsledky činnosti Trombotického centra byly použity k vypracování textu celostátně platného konsensuálního Doporučení k indikaci molekulárně genetických testů v rámci diagnostiky trombofilních stavů v žilním systému (Kvasnička J.: „Dědičné trombofilie – doporučení k provádění genetických testů v klinické praxi.“ Časopis lékařů českých 2010; 149: 468-471), které je akceptováno 6 odbornými společnostmi. V případě potřeby je pro pacienty s kardiovaskulárními chorobami k disposici rychlé vyšetření polymorfismu CYP 2C 19 (*1/*2/*3), což umožnuje rozhodování při indikacích léčby clopidogrelem u nemocných s pomalým metabolizováním tohoto léku, např. po zavedení koronárních stentů.

Pro výzkumné účely je zde zavedeno vyšetření dalších trombofilních mutací: CYP4V2 (rs13146272), SerpinC1 (rs2227589) a PEAR-1 (rs41299597, rs11264579, rs2768759) a mutací LPA (rs 3798220) a 9. chromozomu ( 9 p 21.3; rs10757274), které se vyskytují u nemocných s koronární aterosklerotickou nemocí. Zvýšené požadavky na tato vyšetření zajištují v molekulárně genetické laboratoři 2 přístroje LightCycler ® 480 Real - Time PCR. V současné době se vyhodnocuje význam stanovení těchto polymorfismů ve vztahu k infarktu u mladých osob do 55 let, event. k dalším komplikacím po PCI ve spolupráci s 2. interní klinikou VFN ( prof. A. Linhart ).

Ve spolupráci s Transplantačním centrem IKEM je v TC e prováděno studium protrombogenních mutací u pacientů v čekací listině k transplantaci ledvin. Jednou z možných komplikací časného období po transplantaci ledvin jsou právě trombózy. Do současné doby bylo vyšetřeno 1570 nemocných s ledvinným selháním, kteří jsou zařazení do transplantačního programu IKEM a 700 pacientů po úspěšné transplantaci. U pozitivních osob s prokázanou dědičnou trombofilií FVL nebo mutace FII je po transplantaci prováděna preventivní 1 měsíční profylaxe s LMWH k zabránění trombotických komplikací v rámci perioperační trombofilie a akutní rejekce.

V rámci výzkumu je v Trombotickém centru zavedena i technika průtokové cytometrie pro stanovení kvalitativních a kvantitativních změn povrchového proteinového složení membrány aktivovaných/neaktivovaných trombocytů ( P-selectin ) po aktivaci kolagenem a CRP-XL, který umožnuje aktivaci destiček zprostředkovanou pouze receptorem pro kolagén GP VI.
16.09.2012  |     |   zpět na Trombotické centrum