Reklamační řád

Reklamační řád

Ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,   v platném zněn zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a v souladu se zákonem č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, se reklamací rozumí rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vadnou službu. .

Reklamační řád je řízeným dokumentem ÚLBLD (RD-ÚLBLD-05). Zde jsou uvedeny hlavní zásady z reklamačního řádu.

Podávání stížností (reklamace)

Přijímání, evidence a vyřizování stížností je v kompetenci vedoucího pracovníka podle oblasti, které se stížnost týká. Stížnosti lze podávat na:

 • okolnosti při provádění laboratorních vyšetření nebo odběru vzorků
 • výsledky laboratorních vyšetření
 • způsob jednání zaměstnanců se zákazníkem
 • nedodržení ujednání vyplývajících z požadavků na vyšetření a/nebo odběr vzorků
 • nedodržení termínu dodání výsledků vyšetření

Stížnosti se podávají písemnou nebo ústní formou k rukám vedoucích laboratoří, kteří mohou předat stížnost k vyřízení odpovědnému pracovníkovi příslušného úseku, případně na e-mail: sekretariat.ulbld@vfn.cz. Bezprostředně po přijetí reklamace provede příjemce reklamace záznam o přijetí do formuláře F-ÚLBLD-36 s uvedením:

 • datum přijetí reklamace
 • identifikace příjemce reklamace
 • charakter reklamace
 • údaje o zákazníkovi (jméno, příjmení, adresa)
 • další dohodnuté skutečnosti (např. způsob předání odpovědi)
 • datum odeslání vyřízené reklamace

Vyřizování stížností (reklamací)

Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů v případě, že není možné validně reklamaci vyřešit, přičemž o jejím prodloužení je vedoucí pracovník ÚLBLD povinen zákazníka informovat. V informaci uvede datum konečného rozhodnutí.

Stížnost je považována za vyřízenou poskytnutím odpovědi příslušnému stěžovateli.

01.03.2015  |   hbena  |   zpět na Reklamační řád